Formgivare (YH), inredningsarkitektur

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

Studier i inredningsarkitektur ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Mål

Målet med utbildningen är att ge en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen inom inredningsarkitektur. De studerande utvecklas till professionella yrkesutövare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och arbetsmetoder.
Utbildningen inom inredningsarkitektur är den enda svenskspråkiga på högskolenivå i Finland.

Studiernas innehåll

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, visuell kommunikation, färglära, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga kunskapsområden. I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter för rummets olika behov.

Som studerande jobbar du dels i samarbetsprojekt med näringslivet och dels med projekt som förverkligas inom högskolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Projekten kan också vara samarbete olika kulturutbildningar emellan, såsom kontinuerligt förekommande teater- el. musikalevenemang där de enskilda utbildningarna deltar med sin kompetens.

Teamarbete betonas starkt och redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet varför betydelsen av kommunikation mellan beställare, tillverkare och användare poängteras. Tyngdpunkten i rumslig planering ligger på människans behov och trivsel. Målsättningen är att ständigt beakta hållbarhet - såväl den sociala, ekonomiska som den ekologiska.

Studerande kan redan under studietiden bli medlemmar i den riksomfattande föreningen för inredningsarkitekterna SIO och Inredningsplanerarna SI r.f.

Inom utbildningen betonar vi starkt den familjära stämningen och vi sätter stor vikt vid individuell handledning för varje enskild studerande.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • valfria studier
  • praktik 30 sp
  • examensarbete 15 sp

Grundstudier inkluderar allmänna studier (t.ex. språkstudier) och studier inom kulturområdet, såsom konsthistoria, designhistoria och kulturkunskap. Yrkesstudier innebär branschspecifika kurser där den studerande utvecklas professionellt.

Studeranden har totalt 20 veckor (30 sp) praktik under sin studietid. Under praktikperioden - som också kan utföras utomlands - har man möjlighet att fördjupa sig inom ett mer specifikt område som stöder de egna studierna. Praktikperioden har den studerande i huvudsak avlagt i Finland men även i ex. Sverige, Danmark och andra länder i Europa. I princip kan du praktisera globalt. Under praktikperioden har de studerande i första hand arbetat i arkitekt- och inredningsbyråer runtom i Finland.

Examensarbetet görs under det sista studieåret.

Karriärmöjligheter

Med examen formgivare (YH), inredningsarkitektur kan du arbeta som egen företagare, frilans, på arkitekt- eller inredningsbyråer samt inom designindustrin. Arbetsbilden är ofta mycket varierande och innebär alltid samarbete mellan människor och deras behov.

Du kan planera och inreda både privata och offentliga rum men också temporära rum, t.ex. scenografier, mässmontrar och utställningar. Du kan jobba med designtjänster och med kreativa och visuella problemlösningar i olika sammanhang.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Examensarbete

Målet med examensarbetet är att den studerande utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter som erhållits under studietiden.

Examensarbetet är ett självständigt arbete som är yrkesinriktat och som syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper. Under examensarbetsprocessen får man stöd i form av handledning och gemensamma presentationer.

Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten men också designkoncept eller andra uppdrag inom det egna yrkesområdet. Exempel på tidigare examensarbeten är planering av restaurang, daghem och butiksutrymmen samt inredningsplanering med fokus på färgsättning och akustik.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

  •  studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra sin praktik utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogrammet Erasmus.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas.

Utbildningen i formgivning är relativt språkoberoende. De kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i inredningsarkitektur arbetar branschnära och har delvis samarbetsprojekt med olika uppdragsgivare.

Praktik och examensarbete görs i förenlighet med den egna branschen. Examensarbetet är ofta ett samarbete med utomstående beställare eller kunder. Praktikplatsen har i flera fall blivit en framtida arbetsplats för den studerande.

Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.