Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa

info
Examen: Tradenom (YH)
Utbildningsområde: Företagsekonomi
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Du kan också bli tradenom (YH) i Åbo. Läs mer om alla utbildningsmöjligheter på startsidan för företagsekonomi. 

Mål

Målet med utbildningen är att du får en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi. Utbildningen riktar sig mot det praktiska arbetslivet och ger dig färdigheter att efter avlagd examen fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Utbildningen ger dig också goda färdigheter att verka som företagare.

 Utbildningens innehåll

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier med målet att du ska få en helhetsbild av det företagsekonomiska området. Utbildningen innehåller bl.a. följande helheter:

 • Affärskunnande
 • Finansiella färdigheter
 • Juridik
 • Leadership Tools
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Ekonomiförvaltning
 • Internationell handel
 • Logistik

I studierna får du en gedigen teoretisk grund som du sedan tillämpar i praktiska företagsprojekt och kontakter till näringslivet.

Val av huvudämne eller specialisering

 Efter det första studieåret väljer du inom vilket område du vill specialisera dig. De inriktningar som erbjuds inom utbildningen är:

 • ekonomiförvaltning
 • internationell handel
 • justitieförvaltning i samarbete med Vaasan ammattikorkeakoulu (delvis på finska)

Studierna i ekonomiförvaltning fokuserar på affärsredovisning, juridik och intern redovisning.
Studierna i internationell handel fokuserar på internationell affärsverksamhet, marknadsföring och logistik.
Studierna i justitieförvaltning fokuserar på straff- och processrätt, utmätning, privaträtt samt förvaltningsrätt.

Studiernas uppbyggnad

 Studierna består av:

 • Grundstudier, 29 sp
 • Yrkesstudier, 76 sp
 • Valbara yrkesstudier inom inriktningarna ekonomiförvaltning, internationell handel eller justitieförvaltning, 45 sp
 • Valfria studier, 15 sp
 • Praktik, 30 sp
 • Examensarbete, 15 sp

Under det första studieåret strävar man till att skapa en branschidentitet och studierna innebär företagsekonomiska grundstudier. Under det andra och tredje studieåret skapas en fördjupad yrkesidentitet inom den egna inriktningen. Under de sista studieterminerna fördjupas kompetensen genom ett examensarbete som strävar till att du utexamineras som expert med förmåga till utveckling och självständigt arbete.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produkt- eller serviceutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan eller en produkt (t.ex. ett evenemang, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Karriärmöjligheter

Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom internationell handel, marknadsföring och redovisning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef, speditör, exportassistent, exportchef och inköpare. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.

Internationell verksamhet

Om du väljer att delta i vår internationella verksamhet får du erfarenheter och minnen för livet. Du kan t.ex.:

 • studera som utbytesstuderande under en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • göra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • fungera som tutor och kontaktperson för inkommande utbytesstuderande.

Inom utbildningen har du även möjlighet att avlägga en s.k. dubbel-examen genom Double Degree-avtalen med University of Applied Sciences Landshut i Tyskland eller Universitat de Lleida i Spanien. Detta innebär att du avlägger ett studieår utomlands och erhåller sedan en examen från båda högskolorna.

Internationaliseringen syns också genom att en del av Novias kurser bjuds ut på engelska, det finns engelskspråkig kurslitteratur, språkstudier ingår i utbildningen och man har möjlighet till kontakt med studerande från andra länder vid hemhögskolan.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

 Vi arbetar med externa uppdrag, vilket innebär att du får nya kontakter till små och stora företag i regionen. Novia deltar också i EU-finansierade projekt där vi samarbetar med andra universitet, högskolor och organisationer. Vi har organiserat vårt samarbete med näringslivet under NÅA Business Center. 

Möjlighet till fortsatta studier

 Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder två masterutbildningar inom företagsekonomi.