Vision

Novia är en dynamisk, internationell högskola med högklassig utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder arbetslivet. 

Novia är en ledande aktör inom kontinuerligt lärande.

Novia är inom sina styrkeområden föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland samt konkurrenskraftig och framgångsrik även internationellt.

Novia har en  nationell roll i att främja samverkan med övriga Norden.

Profil

Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Novia tryggar människonära service på svenska.

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja samarbete inom närings- och övrigt arbetsliv.

Novia skapar välfärd genom regionalt nätverkande och global kompetens. 

Värderingar

Kompetens
 • Vi sätter studerande, lärande och kvalitet i centrum
 • Vi svarar till arbetslivets behov med relevant utbildning och tillämpad forskning
 • Vi stöder kontinuerligt lärande och individens personliga utveckling
 • Vi utvecklas ständigt i våra uppgifter och värdesätter varandras kunskap
Engagemang
 • Vi betonar fördomsfrihet, dynamik och kreativitet i all vår verksamhet. Genom kontinuerlig förnyelse och innovation garanterar vi högskolans attraktivitet och konkurrenskraft
 • Studerande, medarbetare och alumner är nyskapande Novianer
 • Vi främjar entreprenörskap
Hållbarhet
 • Vår studie- och arbetsgemenskap präglas av öppenhet, delaktighet, respekt och ansvarstagande
 • Vårt tänkande är globalt och vi arbetar för hållbar utveckling i enlighet med agenda 2030
 • Vi främjar öppen vetenskap och forskning 

Specialkunnande

hallbarenergiteknik

Hållbar
energiteknik

automationochfartygssimulation

Automation och 
fartygssimulation

interprofessionellhalsaochvalfard

Interprofessionell
hälsa och välfärd

affarsutveckling

Affärsutveckling

konstkulturochentreprenorskap

Konst, kultur och
entreprenörskap

bioekonomiochhallbartnyttjandeavnaturresurser

Bioekonomi och hållbart
nyttjande av naturresurser

Campus
 • Campus Vasa 
 • Campus Åbo 
 • Aboa Mare, Åbo
 • Campus Raseborg 
 • Campus Allegro Jakobstad
Övriga verksamhetspunkter

•  Subic Bay, Filippinerna

Institutioner
 • Teknik och sjöfart
 • Hälsa och välfärd 
 • Företagsekonomi
 • Konst och kultur 
 • Bioekonomi

Studerandeantal 4 500

Personalstyrka 320

Koncernen Ab Yrkeshögskolan
vid Åbo Akademi

Yrkeshögskolan Novia 

 • Jakobstads konsertsal Ab
  (ägarandel 100 %)
 • Edunova Ab
  (ägarandel 50 %)
 • Aboa Mare Ab
  (ägarandel 70 %)
 • GigaMare Inc
  (ägarandel 20 %)
ncu_dnv 2

Högklassig utbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Studerandecentrerat lärande

Studerandecentrerat lärande utgör kärnan i Novias pedagogiska verksamhet där studerandena och lärandet är i centrum. Vi stöder våra studerande i deras lärprocess till ansvarstagande och målmedvetenhet, där studerandes vision och tro på sin egen potential är i centrum. 

Arbetslivsförankring och -relevans

Novias verksamhet är starkt arbetslivsförankrad och -relevant. Verksamheten genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället. Novia får i kvalitetsutvärderingar internationell erkänsla för att verksamheten planeras och genomförs med 

arbetslivsrelevansen som ledstjärna, på alla nivåer. Såväl utbildningen som FUI-verksamheten är genomtänkt, sker i samverkan med och anpassas kontinuerligt och proaktivt enligt arbetslivets behov. Novia arbetar i samverkan med näringslivet och andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt. 

 

Styrkeområden

Hållbara lösningar

Novia har lång erfarenhet av att utveckla och tillämpa lösningsmodeller för global hållbarhet, speciellt i ekologiskt och teknologiskt hänseende. Hur miljöns resurser används är av avgörande betydelse för såväl individens välmående som för upprätthållandet av välfärdssamhället. Nuvarande globala nyttjande av naturresurser har lett till ett hållbarhetsunderskott och ökat behovet av metoder för ekologisk rekonstruktion. Det internationella samfundets strävan att snabbt uppnå koldioxidneutrala lösningar för att minska klimatpåverkan motiverar fortsatt kraftig satsning på hållbar energiteknik, cirkulärekonomi och hållbar bioekonomi.

Entreprenörskap 

Ett entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt är en del av högskolans kultur. Hos våra studerande stöder vi såväl yttre som inre entreprenörskap. Det handlar alltså om att främja företagande bland studerande, och i högre grad att stöda dem att utvecklas till aktiva, initiativrika och innovativa individer som kan skapa sig sin egen arbetsplats men som också blir en värdefull teammedlem i större företag eller andra organisationer. 

Nordisk dimension 

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Utgångspunkten för alla samarbetsnätverk är skapandet av kunskap och nya tillämpningar, samt främjande av samhörighet och ömsesidig förståelse. 

 

Växande områden

Intelligenta system

Användningen av digital teknologi och människors interaktion via den är redan vardag. Detta i sig har medfört att vi inom samhället och vid Novia kontinuerligt både skapar och använder oss av allt mer digitalt tillgänglig data som hela tiden utnyttjas på ett allt smartare sätt. 

Novia Global Education

Novia utvecklar flexibla modeller och utbildningstjänster med relevans även på den globala utbildningsmarknaden. Samtidigt som aktiviteterna genomsyras och stöds av högskolans specialkunnande och  styrkeområden, bidrar de till att ytterligare utveckla dessa som del av högskolans profil. 

Kompetens och välmående

Ambitionen är att Novia är en välmående och dynamisk högskola, där medarbetarna har likvärdiga möjligheter att utveckla den egna kompetensen. Novia fungerar som en plattform för ny kunskap och utbildning och kan tillsammans med arbetslivet bidra till att förändra världen.

 

Tre strategiska mål

Global orientering 
för en hållbar framtid 

Digitalt lärande 
och digitala tjänster

Flexibel utbildning 
för kontinuerligt lärande

Novia Strategi 2030