Vision

Novia har genom sina styrkeområden genomslags kraft nationellt och internationellt. Genom sina nätverk är Novia den aktivaste finländska högskolan i övriga Norden.
Novia gör skillnad.

Profil och styrkeområden

Novia är en arbetslivsförankrad och internationell högskola som stöder hållbar samhällsutveckling, kompetensförsörjning och service på svenska. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja nordiskt samarbete inom arbets- och näringsliv.

Våra styrkeområden är hållbara lösningar, kreativt uttryck, entreprenörskap och välfärdsdesign.


Värderingar

Inkludera
 • Vårt agerande grundar sig på delaktighet, öppenhet, respekt och ansvarstagande
 • Vi arbetar för likabehandling och jämställdhet
 • Vi arbetar för hållbar utveckling
Engagera
 • Vi betonar fördomsfrihet, dynamik och kreativitet 
 • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklas i våra arbetsuppgifter
 • Vi månar om en stödande studie- och arbetsgemenskap
Leverera
 • Vi håller vad vi lovar och åstadkommer resultat
 • Vi står för kvalitet
 • Vi är uppdaterade och trovärdiga

Forskningsområden

hallbarenergiteknik

Hållbar
teknik

automationochfartygssimulation

Hållbar
sjöfart

interprofessionellhalsaochvalfard

Väbefinnande
i samhället

affarsutveckling

Hållbara samhällen
och företag

konstkulturochentreprenorskap

Kultur som
förändringskraft

bioekonomiochhallbartnyttjandeavnaturresurser

Systemomställning för
att bygga resiliens

Campus
 • Campus Vasa 
 • Campus Åbo 
 • Aboa Mare, Åbo
 • Campus Raseborg 
 • Campus Allegro Jakobstad
Övriga verksamhetspunkter

•  Subic Bay, Filippinerna

Institutioner
 • Teknik och sjöfart
 • Hälsa och välfärd 
 • Företagsekonomi
 • Konst och kultur 
 • Bioekonomi

Studerandeantal 5000

Personalstyrka 350

Ägarstrukturen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia
(ägarandel i procent)
 • Jakobstads konsertsal Ab,100 %
 • Edunova Ab, 50 %
 • Aboa Mare Ab, 70 %
 • GigaMare Inc, 20 %
ncu_dnv 2

Högklassig utbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Studerandecentrerat lärande

Studerandecentrerat lärande är kärnan i Novias pedagogik. Vi stöder våra studerande i deras lärprocess till ansvarstagande och målmedvetenhet, där studerandes vision och tro på sin egna potential är central. Arbetslivsförankring och -relevans Arbetslivsrelevansen är central i vår verksamhet som genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället. Såväl utbildningen som FUI-verksamheten sker proaktivt i samverkan med arbetslivet. Novia arbetar regionalt, nationellt och internationellt.

Arbetslivsförankring och -relevans

Novias verksamhet är starkt arbetslivsförankrad och -relevant. Verksamheten genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället. Novia får i kvalitetsutvärderingar internationell erkänsla för att verksamheten planeras och genomförs med arbetslivsrelevansen som ledstjärna, på alla nivåer. Såväl utbildningen som FUI-verksamheten är genomtänkt, sker i samverkan med och anpassas kontinuerligt och proaktivt enligt arbetslivets behov. Novia arbetar i samverkan med näringslivet och andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt. 

 

Styrkeområden

Målsättningen är att Novia inom sina styrkeområden är föregångare i Finland och en attraktiv samarbetspart även internationellt. Styrkeområdena är gemensamma för hela Novia och utgör basen för vår utbildning och FUI.

Hållbara lösningar

Novia har lång erfarenhet av att utveckla och tillämpa lösningsmodeller för global hållbarhet, speciellt i eko logiskt och teknologiskt hänseende. Hur miljöns resurser används är av avgörande betydelse för såväl individens välmående som för upprätthållandet av välfärdssamhället.

Kreativt uttryck

Novia vill främja en mångfald av kulturella uttryck. Genom att främja kulturell medvetenhet och förståelse bidrar Novia till de studerandes personliga utveckling samt till en vidgad global förståelse. Novia uppmuntrar till reflektion och dialog, vilket leder till en ökad med vetenhet om mångfaldens värde och betydelse.

Entreprenörskap

Ett entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt är en del av högskolans kultur. Kännetecknande för ett företagsamt förhållningssätt är självtillit, medvetenhet, mod och kreativitet. Utmärkande i sammanhanget är förmågan att kommunicera och samarbeta, att ta initiativ, lösa problem och hantera risker, att planera och arbeta målmedvetet.

Välfärdsdesign

Välfärdsdesign syftar till ett gott liv för alla. Det innebär att utveckla nya metoder, verktyg och arbetssätt för ett hållbart, etiskt, ekonomiskt, effektivt samt hälso främjande arbetsliv och samhälle.


Växande område

Intelligenta system och artificiell intelligens

Målsättningen är att Novia inom tillämpade intelligenta system och AI är föregångare i Finland och en attraktiv samarbetspart även internationellt.

 

Tre strategiska mål

Hållbara lösningar för
minskad klimatpåverkan

Nordisk samverkan för
välfärd och resiliens

Global orientering för
en hållbar framtid

Novia hållbar genomslagskraft, Sustinable Impact