Professional Digital Leadership - Jotpa

NextGenerationEU Servicecentret for kontinuerligt larande och sysselsattning


Period: 22.8.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead)
Framtidens lösningar för morgondagens välfärdstjänster – mot ett digitaliserat ledarskap och nya digitala verksamhetsformer.

Projektet är ett fortbildningsprojekt med målsättning att stärka social- och hälsovårdssektorns digitala verksamhetssätt och ledarnas digitala kompetens. Projektet förväntas dels svara mot nya kompetensbehov som uppstår som följd av nya digitala arbetssätt- och verktyg, dels att utveckla och stärka social- och hälsovårdssektorns digitala serviceförmåga.

Fortbildningen riktar sig till personer med expert- och ledaruppgifter inom social- och hälsovårdssektorn och erbjuder deltagarna en möjlighet att fördjupa sitt kunnande inom digitalisering och välfärdsteknologi samt till att ge konkreta färdigheter att hantera social- och hälsovårdssektorns växande digitala serviceuppdrag, ledaruppdrag och samhällsansvar.

I fortbildningshelheten Professional Digital Leadership har vi som mål att stöda ledare och experter samt andra intresserade inom social- och hälsovårdssektorn att stärka sitt digitala ledarskap och utveckla hållbara former för digitala verksamhetssätt inom välfärdsverksamheter. Fortbildningen erbjuder en möjlighet till profilering inom digitalt ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tid och omfattning:
Fortbildningshelheten (20 sp) erbjuds nationellt och webbaserat och studieprocessen anpassas för vuxenstuderande.
Modulerna grundar sig på följande kompetensområden:

Digitalt ledarskap – att leda välfärdsverksamheter digitalt och på distans (våren 2023)
Utveckling, implementering och utvärdering av digitala system och digital serviceförmåga (hösten 2023)
Hållbar verksamhetsutveckling i en digital arbetsmiljö (våren 2024)
Att leda digital transformation av välfärdsverksamheter (hösten 2024)
Målgrupp: Personer med expert- och ledaruppgifter inom social- och hälsovårdssektorn.

Avgift: Avgiftsfri, utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF). Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Fortbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.


Välkommen till eventet Professional Digital Leadership
Framtidens lösningar för morgondagens välfärdstjänster – mot ett digitaliserat ledarskap och nya verksamhetsformer

TID: 24 NOVEMBER 2022 KL. 12.30-16.15

PLATS: AKADEMISALEN, ÅBO AKADEMI, STRANDGATAN 2, VASA
Deltagandet kan även ske virtuellt. Zoom-länken sänds via epost några dagar innan eventet.

Deltagande är avgiftsfritt, anmäl dig via länken https://crm.abo.fi/Events/1870/Apply, senast 20.11.2022.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, RFF, NextGenerationEU

Projektledare: Camilla Mattjus

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan


Hemsida