Projektportfölj 2022

Kompetens, engagemang och hållbarhet

Forskning, utveckling och innovation, innebär att man genom systematiskt och metodiskt arbete producerar ny kunskap, nya eller förbättrade produkter, metoder och tjänster. Novias FUI-verksamhet följer Statistikcentralens definitioner och sker främst inom olika projekt som till stora delar finansieras med externa medel. Innovationsverksamheten följer riktlinjerna i den nationella vägkartan för FUI-verksamhet .

Forskning, utveckling och innovation är förankrad i utbildningen och arbetslivets behov. Högskolan upprätthåller specialkunnande på sex områden vilka utgör grunden för institutionernas FUI-verksamhet. 

Våra specialkunnaden utgör grunden för våra gemensamma styrkeområden

Novias styrkeområden är hållbara lösningar, entreprenörskap och nordisk dimension. I tillägg till detta har vi specialkunnande inom ett flertal smalare områden, där vi tillhör de främsta yrkeshögskolorna i landet. 

affarsutveckling

Affärsutveckling

Vi jobbar lösningscentrerat och via ett entrepreniöriellt tankesätt svara på affärslivets utmaningar.

automation och fartygssimulation

Automation
och fartygssimulation

Vi har starkt kunnande och goda förutsättningar för utvecklings- och innovationsverksamhet i simulatormiljö.

Bioekonomi

Bioekonomi och hållbart
nyttjande av naturresurser

Starkt kunskapskluster, gediget projektkunnande, avancerad forskning och fokuserade tillämpningar.

Hallbar energiteknik

Hållbar
energiteknik

Utvecklar nya metoder för produktion och användning av förnybar energi där decentraliserade och hållbara system för energidistribution omfattar allt intelligentare systemlösningar

Interprofessionell halsa och valfard

Interprofessionell hälsa
och välfärd

Vi initierar utveckling inom social- och hälsovårdsområdet regionalt, nationellt och internationellt.

Konst och kultur

Konst, kultur och
entreprenörskap

Profilerar sig med ett mångsidigt kunnande inom entreprenörskap, affärsutveckling och kulturexport både inom kulturutbildningarna och i regionen.

dator ipad statistik

Novialia, publikationer och öppen vetenskap

Yrkeshögskolan Novia har samlat sina publikationer, bloggar och poddar på ett och samma ställe. Ta del av vårt material på publikationssajten Novialia. 

Publikationer och produktioner 2022

  • Typen A, referentgranskade vetenkapliga artiklar: 45
  • Typen D, publikationer avsedda för yrkesgrupp: 86
  • Typen E, publikationer för allmännheten: 107
  • Konstnärliga produktioner: 692
  • Totalt: 993

Du hittar mera information om våra publikationer och projekt på sajten Forskning.fi 

Öppen vetenskap och publikation

Genom öppen vetenskap görs forskningsresultat fritt tillgängliga för forskarsamhället och allmänheten med målsättningen är att skapa en rättvis och jämlik tillgång till kunskap, öka forskningens synlighet och genomslagskraft, och sporra till nya innovativa riktningar i forskning och utveckling.

Yrkeshögskolan Novia strävar till att forskningsresultat delges öppet då detta är möjligt inom ramen för lagstiftning, etiska aspekter och finansiärens eventuella krav.

Läs mera om vår publiceringsverksamhet och hur vi verkställer principerna kring öppen vetenskap och forskning, forskningsetik, samt säker hantering och förvaltning av data i lådorna här under.

Öppen vetenskap
och publikation 
Novias publikationsserie
Forskningsetik

Kontakta oss

Personalens kontaktuppgifter finns under kontakt. 

Johanna Liinamaa

Forskningschef

Otto Långvik

Forskningskoordinator

Teija Alenius

Forskningsspecialist

Caroline Lång

Informatör