Mål

Målet med utbildningen är att ge studerande mångsidiga karriärmöjligheter både inom området för teknik och ekonomi. Under utbildningen utvecklar studerande ett professionellt sätt att förstå teknik och grundläggande ekonomiska faktorer samt får en förståelse för beslutsfattande och ledarskap. Utbildningen ger studerande mångsidiga karriärmöjligheter inom såväl små, medelstora och stora företag samt beredskap för att kunna utföra och utvärdera olika utvecklingsprojekt. Inom utbildningen betonas entreprenörsanda.

Studiernas uppbyggnad
 • grundstudier 
 • maskintekniska yrkesstudier 
 • produktionsekonomiska yrkesstudier 
 • valfria studier 
 • praktik 
 • examensarbete 
produktionsekonomi3

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll
Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik och språk samt företagsekonomi och teknikämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. Studerande fördjupar sig i ämnen som är centrala inom produktionsekonomi såsom:

 • marknadsföring, inköp och logistik
 • kostnads- och investeringskalkyl
 • företagsanalys och beslutsplanering
 • produktionsplanering och produktionsekonomi
 • internationell marknadsföring, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling
 • teknisk försäljning och värdebaserad försäljning
 • ledarskap och kvalitetssäkring

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Ingenjör (YH), produktionsekonomi

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 16-30.3.2023

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

produktionsekonomi2

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (till exempel en utredning, kartläggning, analys och/eller en utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger studerande mångsidiga karriärmöjligheter. Detta kan innefatta uppgifter som bland annat försäljningsingenjör, planerare, controller, kostnadsberäknare, projektingenjör, konstruktör, logistikansvarig eller kvalitetsingenjör. Andra karriärmöjligheter kan vara att fungera som utbildare, arbeta med ledarskaps- och projektuppgifter eller att grunda och driva egna företag.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa och Asien, vilket gör det attraktivt att åka som utbytesstuderande. Inom EPS-nätverket arbetar studerande med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. Läs mer på sidan http://www.europeanprojectsemester.eu. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar..
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i produktionsekonomi samverkar med de yrkeshögskolor i Finland som har utbildning inom produktionsekonomi, med universitet och andra högskolor internationellt och nationellt.

Utbildningen verkar i nära samarbete med företag och organisationer och det utförs kontinuerligt uppdrag, exkursioner och gästföreläsningar. Studerande gör ofta sina examensarbeten på uppdrag av näringslivet/industrin.
I samarbete med framtida arbetsgivare diskuteras även utbildningens innehåll så att studerandes kunnande efter avslutad examen motsvarar näringslivets behov.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet. En möjlighet för studerande som avlagt examen inom produktionsekonomi är att studera vidare inom Novias tvååriga engelskspråkiga Master's program Industrial Management and Engineering, 60 studiepoäng, där tyngdpunkten ligger på ledarskapsfärdigheter. De studierna kan bedrivas vid sidan av ett heltidsjobb. Ett annat mera tekniskt inriktat alternativ är diplomingenjörsutbildningen i energiteknik i Vasa. Utbildningen är en tvåårig magisterutbildning som omfattar 120 studiepoäng och är ett samarbete mellan Novia och Åbo Akademi. Utbildningen erbjuder en ypperlig möjlighet att öka kunnandet inom energiteknik i regionen, med betoning på hållbar energiteknik och med aktiva och goda relationer till regionens näringsliv.

Tyngdpunkter i forskning

Centrala forskningsområden är: hållbar utveckling (sustainability), marknadsforskning, LEAN-produktion, ledarskap, entreprenörskap och affärsutveckling.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Utbildningsledare
Roger Nylund_contact

Roger Nylund

Lektor i produktionsekonomi

Wolffskavägen 33, 65200, VASA

Ansök till ingenjör!

Ansök till ingenjör, produktionsekonomi på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.