Ingenjör (YH), produktionsekonomi

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 16-30.3

Målet med utbildningen är att ge studerande mångsidiga karriärmöjligheter både inom området för teknik och ekonomi. Under utbildningen utvecklar studerande ett professionellt sätt att förstå teknik och grundläggande ekonomiska faktorer samt får en förståelse för beslutsfattande och ledarskap. Utbildningen ger studerande mångsidiga karriärmöjligheter inom såväl små, medelstora och stora företag samt beredskap för att kunna utföra och utvärdera olika utvecklingsprojekt. Inom utbildningen betonas entreprenörsanda.

Utbildningens innehåll

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik och språk samt företagsekonomi och teknikämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. Studerande fördjupar sig i ämnen som är centrala inom produktionsekonomi såsom:

 • marknadsföring, inköp och logistik
 • kostnads- och investeringskalkyl
 • företagsanalys och beslutsplanering
 • produktionsplanering och produktionsekonomi
 • internationell marknadsföring, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling
 • teknisk försäljning och värdebaserad försäljning
 • ledarskap och kvalitetssäkring

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna är uppbyggda enligt 

 • grundstudier 
 • maskintekniska yrkesstudier 
 • produktionsekonomiska yrkesstudier 
 • valfria studier 
 • praktik 
 • examensarbete 

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (till exempel en utredning, kartläggning, analys och/eller en utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger studerande mångsidiga karriärmöjligheter. Detta kan innefatta uppgifter som bland annat försäljningsingenjör, planerare, controller, kostnadsberäknare, projektingenjör, konstruktör, logistikansvarig eller kvalitetsingenjör. Andra karriärmöjligheter kan vara att fungera som utbildare, arbeta med ledarskaps- och projektuppgifter eller att grunda och driva egna företag.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa och Asien, vilket gör det attraktivt att åka som utbytesstuderande. Inom EPS-nätverket arbetar studerande med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. Läs mer på sidan http://www.europeanprojectsemester.eu

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i produktionsekonomi samverkar med de yrkeshögskolor i Finland som har utbildning inom produktionsekonomi, med universitet och andra högskolor internationellt och nationellt.

Utbildningen verkar i nära samarbete med företag och organisationer och det utförs kontinuerligt uppdrag, exkursioner och gästföreläsningar. Studerande gör ofta sina examensarbeten på uppdrag av näringslivet/industrin.
I samarbete med framtida arbetsgivare diskuteras även utbildningens innehåll så att studerandes kunnande efter avslutad examen motsvarar näringslivets behov.

Tyngdpunkter i forskning

Centrala forskningsområden är: hållbar utveckling (sustainability), marknadsforskning, LEAN-produktion, ledarskap, entreprenörskap och affärsutveckling.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.