Studier inom el- och automationsteknik leder till en ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och tar normalt 4 år.

Målet med utbildningen är att ge dig ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande inom såväl el- och automationsteknik som inom informations-, energi-och miljöteknik. Kunnandet kompletteras med förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta med andra människor. De moderna utrymmena i Technobothnia på campusområdet och utbildningens egna projekt- och utvecklingslaboratorier används för laborationer, ingenjörsarbeten och övriga projekt. Undervisningen är anpassad till arbetslivets kommande behov.

Utbildningens innehåll

Automationsteknik
Studierna inom automationsteknik fokuserar på industriell automation och reglering, elektronik samt data- och kommunikationsteknik. Du ges beredskap att tillgodogöra dig de snabba förändringar branschen genomgår, samt att delta i och bidra till denna förändring.

Elkraftsteknik
Studierna inom elkraftsteknik fokuserar på elanläggningar och elmaskiner samt kraftelektronik. Utbildningen är problemorienterad och betonar ett självständigt och kreativt tänkande.

Energy Technology
Studierna inom Energy Technology sker på engelska i en internationell grupp av studeranden. Studierna innefattar modulerna Environmental Engineering, Process Engineering, Energy Systems och Systems Engineering. Utbildningen ger dig färdigheter att kreativt och lösningsorienterat arbeta självständigt och i grupp med energi- och miljötekniska frågor, med ett speciellt fokus på distribuerade energisystem och effektiva, intelligenta energitekniska lösningar.

Studiernas uppbyggnad
 • grundstudier
 • gemensamma yrkesstudier
 • yrkesstudier inom vald inriktning 
 • praktik 
 • valfria studier 
 • examensarbete 

Till grundstudierna hör språk, matematik, ekonomi och arbetslivsrelaterade grundkurser. De gemensamma yrkesstudiernas mål är att ge en bredbasig yrkesmässig grundfärdighet, oberoende av inriktning.

Yrkesstudierna inom inriktningen automationsteknik består av processteknik, analog- och digitalteknik, regler- och systemteknik samt styr- och övervakningssystem.

Yrkesstudierna inom inriktningen elkraftsteknik består av elanläggningsteknik, elinstallation, elkraftsystem samt styr- och skyddsteknik. 

Yrkesstudierna inom Energy Technology består av miljö- och processteknik, energiresurser, simulering, modellering och optimering av energisystem samt regler- och automationsteknik i energisystem.

El och automationsteknik

Val av huvudämne eller specialisering

Val av inriktning sker under andra studieåret.

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid:

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

narbildsstuderande

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d. Examen inom elkraftsteknik ger möjlighet att erhålla installationsbehörighet genom särskild tentamen samt lagstadgad praktik.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

El- och automationsteknik spelar en avgörande roll i dagens samhälle. Arbetet inom automations-, el- och informationsteknik omfattar exempelvis planering, konstruktion, produktion, marknadsföring, programmering, underhåll och utbildning. Du arbetar ofta i en internationell miljö. Valet av inriktning ger dig olika karriärmöjligheter.

Automationsteknik
Som ingenjör inom automationsteknik kan du arbeta bl.a. med planering, förverkligande och drift av industriella automations- och reglersystem, med konstruktion av elektronik och programvara inom automationsindustrin samt med marknadsföring av automationskomponenter och -system. Du kan också arbeta med produktutveckling, tekniska expertuppgifter och med tekniska utbildningsuppgifter

Elkraftsteknik
Som ingenjör inom elkraft arbetar du med planering av produktion, distribution och användning av el, konstruktion av elektrotekniska komponenter och marknadsföring av elkraftteknisk utrustning. Dina uppgifter förutsätter i allmänhet förtrogenhet med datorbaserade arbetsmetoder.

Energy Technology
Som ingenjör inom energiteknik kan du arbeta inom industrin och i konsultbranschen med produkt- och processutveckling, tekniska expertuppgifter och med tekniska rådgivnings- och utbildningsuppgifter. Din arbetsgivare är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver dig.

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa, USA, Mexiko och i Asien. Novia är även aktiv i flera olika nätverk t.ex. inom EPS-nätverket kan du som studerande arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Mera information om projekten finns att läsa här

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland.

Utbildningen i el- och automationsteknik har ett avtal för dubbelexamen med Universitat de Lleida i Spanien och med Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden i Tyskland. Detta innebär att du har möjlighet att antas till ett studieår vid vårt partneruniversitet och få kompetenser och en ingenjörsexamen därifrån. Efter slutförda studier vid Novia erhålls en finländsk ingenjörsexamen. Med andra ord är det möjligt för dig att få två internationellt gångbara högskoleexamina.

Tilläggsinfo om undervisningsspråk

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen el- och automationsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till kortare eller längre projekt i samverkan med regionens företag. Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt. Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet. En möjlighet för studerande som avlagt examen inom el- och automationsteknik är att studera vidare inom Novias tvååriga engelskspråkiga Master's utbildning Industrial Management and Engineering, 60 studiepoäng, där tyngdpunkten ligger på ledarskapsfärdigheter eller inom Novias tvååriga engelskspråkiga Master's utbildning Intelligent Systems, 60 studiepoäng, där tyngdpunkten ligger på intelligenta system. Dessa studier kan bedrivas vid sidan av ett heltidsjobb.

Ett annat alternativ är diplomingenjörsutbildningen i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa. Utbildningen är en tvåårig magisterutbildning som omfattar 120 studiepoäng. Utbildningen erbjuder en möjlighet att öka kunnandet inom energiteknik i regionen, med betoning på hållbar energiteknik och med aktiva och goda relationer till regionens näringsliv.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

El- och automationsteknik spelar en avgörande roll i dagens samhälle. Arbetet inom automations-, el- och informationsteknik omfattar exempelvis planering, konstruktion, produktion, marknadsföring, programmering, underhåll och utbildning. 

 

Utbildningsledare
Ronnie Sundsten_contact

Ronnie Sundsten

Lektor

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Ansök till ingenjör!

Ansök till ingenjör, el- och automationsteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.