Bioanalytiker (YH)

info
Examen: Bioanalytiker (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid:

Antagning till dagstudier 2020!

Inom utbildningen utbildas bioanalytiker för att handha laboratorieundersökningar från början till slut och att förstå laboratorieundersökningarnas andel i patientens helhetsvård. För att utöva yrket behövs kunskap om människan och om människans biologi, människans sjukdomar, deras diagnostik och vård. Kunskapen hämtas från flera vetenskapsområden såsom cellbiologi, biokemi och människans fysiologi.

Bioanalytikeryrket är stimulerande och mångsidigt i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, och handledda kliniska studier.

Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som har denna utbildning på svenska.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är laboratorievetenskap. Biovetenskaper, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen.

Till studierna hör att utföra provtagning, att förbereda prov och att göra analyser/patientnära undersökningar med hjälp av apparatur. Dessutom ingår en hel del handarbete som fordrar fingerfärdighet och noggrannhet.

Bioanalytikerns arbete innehåller många olika arbetsmoment och kan vara rätt skiftande inom olika områden.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, laborationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus och inom den privata vården. De kliniska studierna ger också möjlighet för studerande att knyta kontakter till arbetslivet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • Grundstudier 12 sp
  • Teoretiska studier 107 sp
  • Kliniska studier 76 sp
  • Examensarbete 15 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen bioanalytiker (YH), den omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år i anspråk.

Bioanalytikerns arbete grundar sig på klinisk laboratorievetenskap med stöd av kunskaper i biomedicinsk vetenskap. Bioanalytikerstudier innefattar både teoretiska studier och handledda kliniska studier.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är bioanalytikern sakkunnig inom laboratoriearbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla laboratorieverksamheten, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. En bioanalytiker kan arbeta inom olika laboratorier inom hälsovård, inom offentliga och privata institutioner samt inom forskning och företag.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är bioanalytikern ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av bioanalytiker (YH)-examen rätt att utöva yrket bioanalytiker.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

  • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra en period kliniska studier utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden och Europa. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Internationella utbytesperioder kan göras såväl inom ramen för de teoretiska som för de kliniska studierna.

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturellkompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet är ett verkligt projekt som kan vara ett beställningsarbete från exempelvis ett sjukhuslaboratorium, ett läkemedelsföretag eller forskningslaboratorium. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsprojekt kopplat till arbetslivet (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • en plan eller en produkt (t.ex. ett evenemang, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under de kliniska studieperioderna behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål, goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas.

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forskningssamarbete med Vasa centralsjukhus, övriga sjukvårdsorganisationer i regionen och nationella eller internationella forskningslaboratorier.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildníng på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.