Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad

info
Examen: Tradenom (YH)
Utbildningsområde: Företagsekonomi
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: Ingen antagning 2021

Ingen antagning 2021.  Du kan söka till tradenom (YH) i Åbo eller tradenom i Vasa 2021.

Utbildningens innehåll

Studerande får individuella studieplaner som beaktar tidigare avlagda studier och kunskap som kan valideras, i syfte att få en så smidig utbildning som möjligt och kunna dra nytta av studerandes kunnande och erfarenhet. Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier med målet att studerande ska få en helhetsbild av det företagsekonomiska området. Utbildningen innehåller bl.a. följande helheter: 

 • företagsverksamhet och entreprenörskap
 • marknadsföring
 • redovisning
 • juridik
 • kommunikation, it och matematik


Observera att utbildningen i Jakobstad startade hösten 2019. Ingen grupp har planerats efter detta. Det betyder att den som erhåller studieplats och begär uppskov med studierna på grund av armétjänstgöring eller annan orsak inleder sina studier 2020 i Vasa eller Åbo. Utbildningen genomförs delvis som närstudier och delvis som distansstudier.

Val av profilering

Efter det första studieåret väljer studerande inom vilket område de vill profilera sig. Vi erbjuder;

 • ekonomiförvaltning (delvis på distans)
 • marknadsföring och visuell kommunikation

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • områdesstudier
 • praktik
 •  valfria studier
 • examensarbete

Under det första studieåret strävar man till att skapa en branschidentitet och studierna innebär företagsekonomiska grundstudier. Under det andra och tredje studieåret skapas en fördjupad profileringsidentitet med yrkesinriktad kompetens inom den egna profileringen. Under den sista studieterminen fördjupas kompetensen genom ett examensarbete som strävar till att man utexamineras som expert med förmåga till utveckling och självständigt arbete.

Karriärmöjligheter

Som tradenom får studerande en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger behörighet för expertuppgifter inom många organisationer oberoende av bransch. En utexaminerad tradenom inom företagsekonomi kan t ex arbeta som sakkunnig inom redovisning, export och import, marknadsföring och PR samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Utexaminerade kan även arbeta som controllers, marknadsföringschef, informatör, eller banktjänsteman. Under studierna får studerande också grundläggande färdigheter att verka som företagare.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 •  utföra en praktikperiod utomlands
 •  delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen, i Norden, Europa och Asien, vilket gör det attraktivt att åka som utbytesstuderande och utföra en del av studierna utomlands. Internationaliseringen syns också t.ex. genom att en del av kurserna bjuds ut på engelska, det finns engelskspråkig kurslitteratur, språkstudier ingår i utbildningen och man har möjlighet till kontakt med studerande från andra länder vid hemhögskolan.

Inom EPS-nätverket får studerande chansen att arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 13 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. (http://www.europeanprojectsemester.eu).

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 studiepoäng. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 •  en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 •  en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Under utbildningen har studerande kontinuerlig kontakt med näringslivet i form av projektarbeten, studiebesök, gästföreläsningar och praktik.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.