Forum och kompetens for cirkulart byggande

Forum och kompetens för cirkulärt byggande, HÖSTEN 2024–VÅREN 2025, 2sp 

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
17.6.2024 08:00 - 15.9.2024 23:59
Omfattning
2 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
18.9.2024 - 19.3.2025

OBS! Denna fortbildning ordnas i två delar – en på hösten 2024 och en på våren 2025.
Denna anmälan gäller BÅDA DELARNA

  • Vill du anmäla dig till enbart HÖSTEN 2024 gör du det här
  • Vill du anmäla dig till enbart VÅREN 2025 gör du det här

I takt med att byggbranschen står inför ökade krav på hållbarhet och cirkulärt byggande, är det avgörande att yrkesverksamma inom sektorn är väl förberedda på att möta dessa utmaningar.
Forum och kompetens för cirkulärt byggande är en innovativ kurs som erbjuder en unik möjlighet att mötas, bygga nätverk, dela kunskap och utveckla nya färdigheter.
Fortbildningen arrangeras genom en serie branschdagar under hösten 2024 och våren 2025. Deltagarna kommer att få djupgående insikter och praktiska verktyg för att främja cirkulärt byggande i enlighet med den nya bygglagstiftningen som träder i kraft i Finland våren 2025.

Kursen samlar aktörer från olika yrkesroller inom den byggda miljön – inklusive arkitekter, ingenjörer, byggentreprenörer, upphandlare, och kommunala tjänstemän – för att inspireras av experter, dela erfarenheter och identifiera samarbetsmöjligheter. Genom strukturerade aktiviteter och diskussioner kommer deltagarna att kunna utbyta idéer och utveckla gemensamma strategier för att möta branschens framtida utmaningar. 
Varje branschdag är noggrant utformad för att ge deltagarna de verktyg och den kunskap de behöver för att driva utvecklingen mot en mer hållbar byggsektor. 

I samverkan med Optima byggs två parallella kurshelheter upp med två olika målgrupper. I dessa ingår gemensamma branschträffar och närstudietillfällen men där även anpassat innehåll för respektive målgrupp skräddarsys.

Yrkeshögskolan Novia riktar sig främst till entreprenörer, planerare och aktörer i offentliga sektorn. Hör du till kategorin anmäler du dig här till Novia.

Är du byggare, arbetsledare eller hantverkare – registrera dig i Optimas kurshelhet här.

Branschdagarna sker under tre halvdagar på hösten samt tre på våren, på onsdagar kl. 12–16.  
Under höstterminen 2024 fokuserar kursen på grundläggande aspekter av cirkulärt byggande såsom materialkännedom, planering för demontering, rivning och sluthantering och effektiv offentlig upphandling. 

Branschdagar hösten 2024, 1sp: 

Onsdag 18.9.2024   
Tema: Materialkännedom och intro till cirkulärt byggande/ bygglagstiftning i praktiken  
Onsdag 23.10.2024  
Tema: Planering för demontering/sluthantering/rivning  
Onsdag 20.11.2024 
Tema: Offentlig upphandling – påverkansmöjligheter att styra och möjliggöra utvecklingen genom krav ställda i upphandlingsfasen
 
Våren 2025, i samband med att den nya bygglagstiftningen träder i kraft, kommer kursen att adressera implementeringsfrågor, digitaliseringens möjligheter och praktisk tillämpning av återvinning och cirkulering av byggmaterial. 

Branschdagar våren 2025, 1sp:

Onsdag 29.1.2025 
Tema: Forum med experter för att svara på frågor kring implementering av nya bygglagstiftningen – diskussions och frågebaserat för att bistå direkta behov 
Onsdag 19.2.2025 
Tema: Digitaliseringens utmaningar och möjligheter 
Onsdag 19.3.2025 
Tema: Praktisk tillämpning – återvinning och cirkulering av material  

Plats:
Optima Trädgårdsgatan 30, Auditoriet

Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols). Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.