Öppen vetenskap och öppen utbildning handlar om hur publikationer, undervisningsmaterial, forskningsdata och -metoder kan göras mer tillgängliga samt användbara för studerande, lärare, forskare och samhället. Öppen vetenskap och öppen utbildning innebär att verksamhetskulturen utvecklas i samverkan med det omgivande samhället.

Vi vill bidra till en jämlik tillgång till kunskap för att öka vår genomslagskraft i samhället. Yrkeshögskolan Novia har förbundit sig till att följa nationella och internationella riktlinjer samt rekommendationer om öppen och ansvarsfull forskning, utbildning och verksamhetskultur.

Öppen vetenskap och öppen utbildning angår alla, hela vår personal och alla våra studerande. Våra öppna publiceringskanaler, utbildningar, lärresurser, forskningsutvecklings- och innovationsprojekt (FUI) samt möjligast öppna verksamhetskultur förbättrar kvaliteten och ökar våra möjligheter till samarbete.

 

FUI infografik 05

Policy för öppen vetenskap, utbildning och verksamhetskultur 

Vår policy är indelad i fyra delområden:
 • Öppen publicering.
 • Öppen utbildning och öppna lärresurser.
 • Öppna forskningsmaterial och -metoder.
 • Öppen verksamhetskultur. 

1. Öppen publicering

Publiceringsverksamhetens syfte är att tillkännage och informera offentligheten om samhälleligt betydelsefulla resultat, material och produktioner. Vi eftersträvar att allting publiceras så öppet som möjligt, såväl resultat och material från FUI-verksamheten, som konstnärliga produktioner och material för undervisningen. Med publikationer avses alla publikationer, inklusive konstnärliga produktioner, som kan klassificeras inom UKM:s publikationstyper A-I.

För examensarbeten finns skilda anvisningar och instruktioner.

Vi uppnår detta genom:

 • att en öppen publikationskanal föredras framom en stängd åtminstone i de fall då den är av samma kvalitet.
 • att referentgranskade vetenskapliga publikationer publiceras öppet med Creative Commons-licens (CC) då det är möjligt. Annars förutsätts parallellpublicering av en referentgranskad manuskriptversion som författaren laddar upp när publikationen rapporteras.
 • att författare ansvarar för att välja öppna publiceringskanaler och vid behov säkerställa lov att parallellpublicera.
 • att öppen publicering är utgångspunkten för vår egen publikationsserie, vilket förutsätter en CC-BY-licens eller CC-BY-SA. Med särskilda skäl kan en mera restriktiv licens tillåtas och då ansvarar författaren själv för hantering av förfrågningar och avtal om rättigheter.
 • att publikationen bör vara öppet tillgänglig utan fördröjning (utan embargo). Vi strävar efter att publicera i tidskrifter utan embargotid.
 • att examensarbeten publiceras öppet i Theseus enligt befintliga anvisningar.

Våra medarbetare erbjuds service för parallellpublicering av deras publikationer i samband med publikationsrapporteringen. Alla parallellpublicerade publikationer och publikationer i vår egen serie finns långtidsbevarade i Theseus. Stödfunktionerna för vår publiceringsverksamhet hjälper personalen med att hitta rätt typ av CC-licens och rätt metod för att publicera öppet material.

Kostnader för öppen publicering (APC, Article Processing Charge) täcks där det behövs, enligt särskilda villkor och ansökan. Vi följer upp och rapporterar transparent alla APC-kostnader till OpenAPC-tjänsten.

Det nationella policydokumentet:

Öppen tillgång till forskningspublikationer Forskarsamfundets nationella policy och åtgärdsprogram 2020–2025

2. Öppen utbildning och öppna lärresurser

Vi definierar öppen utbildning som utbildning som vem som helst kan ta del av och bidra till, och som är utformad för att möta studerandes och arbetslivets behov.

Öppen utbildning och öppna lärresurser bidrar till utbyte av kompetenser och kunnande som ökar personalens, de studerandes och allmänhetens tillgång till utbildning. Genom att öppna upp vårt kunnande synliggör vi organisationen och utvidgar möjligheterna till samarbete med andra organisationer, både nationellt, i Norden och internationellt. Nya läroplaner tas fram och de befintliga utvecklas i samråd med arbetslivet.

Vi uppnår detta genom:

 • att en övervägande del av vår undervisnings- och lärmiljö använder och utarbetar öppen utbildning och öppna lärresurser.
 • att personalen och studerande skapar och använder öppna lärresurser, samt är delaktiga i öppen utbildning även på andra sätt.
 • att då personalen producerar och publicerar öppna lärresurser som är tillgängliga för fri användning förses dessa med CC-licenser, samt att upphovsrätt, dataskydd och etisk praxis respekteras.
 • att personalen utvecklar och delar med sig didaktisk lärdesign (bl.a. kursplaner, lärandemål, metoder, bedömningsgrunder) som gör utbildningen mera transparent.
 • att tillgänglighetskraven uppfylls och att innehållet är tillförlitligt och kvalitativt.
 • att publicering förverkligas t.ex. i Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi) och Brickan för flexibelt och kontinuerligt lärande (opin.fi), eller i andra etablerade portaler.
 • att samarbeta med arbetslivet för att kunna erbjuda praktikplatser och andra möjligheter för studerande att få praktisk erfarenhet.
Det nationella policydokumentet: 

Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det
finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025

3. Öppna forskningsmaterial och -metoder

Denna delpolicy gäller allt forskningsmaterial och -data som insamlas, hanteras och produceras inom vår FUI-verksamhet. All hantering av data styrs först och främst av EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Att hantera data ändamålsenligt, informationssäkert och enligt principer för dataskydd gör det möjligt att återanvända insamlat data och metoder inom och utanför Novia också efter att projekt är avslutade.

Vi uppnår detta genom:

 • att datahanteringsplaner (Data Management Plan, DMP) för FUI-projekt alltid uppgörs då det är motiverat. FUI-koordineringsenheten ger stöd och erbjuder ett etablerat DMP-verktyg för detta ändamål.
 • att allt forskningsmaterial och alla forskningsmetoder är så öppna som möjligt och så slutna som nödvändigt.
 • att data hanteras, publiceras, bevaras och gallras på ett informationssäkert sätt utifrån FAIR-principerna, Findable (sökbar), Accessible (tillgänglig), Interoperable (interoperabel) and Reusable (återanvändbar).
 • att metadata för forskningsdata tillförs och är öppet tillgängligt i den finländska FAIR- datatjänsten. Detta ökar synligheten samt höjer värdet och genomslagskraften för forskningsresultat som produceras inom FUI-projekten.
 • att forskningsdata publiceras, arkiveras och öppnas i allmänna eller ämnesspecifika data-arkiv eller repositorier av hög kvalitet.
 • att forskningsinfrastrukturer som vi är delaktiga i är så öppna som möjliga och så slutna som nödvändiga. Minimum är att information om användningsvillkor finns öppet tillgänglig.

Vi säkrar tillgång till service och tjänster som möjliggör rätt hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av resultat och data, samt ser till att ändamålsenliga stödtjänster erbjuds och vidareutvecklas. Vi ingår i högskolenätverket som samarbetar med det nationella datacentret CSC (IT Center for Science, Tieteen Tietotekniikan Keskus) och utnyttjar alltid, då det är möjligt, dess tjänster.


Det nationella policydokumentet:

Öppna forskningsmaterial och -metoder. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025

4. Öppen verksamhetskultur

Vi arbetar för en verksamhetskultur som bygger på övergripande öppenhet. De öppna verksamhetsformerna är en integrerad del av vår verksamhetskultur och är inbyggda i vårt kvalitetsledningssystem och i våra processer. Vi bedriver öppen verksamhet inom forskning, utveckling, innovation och utbildning, i vilka också medborgarforskning och företagssamarbeten ingår.

Vi uppnår detta genom:

 • att publicera öppet och öppet sprida producerat material, metoder och produktioner så att de når olika samhällsaktörer inklusive näringslivet.
 • att stödja, informera och fortbilda personalen inom öppen vetenskap och utbildning samt att på det viset sporra och skapa en möjlighet för alla att bedriva undervisnings- och FUI-verksamhet med hög kvalitet och betydande genomslagskraft.
 • att alla håller sig informerade om vad öppen vetenskap och utbildning innebär för hens eget arbete.
 • att alla känner till sitt ansvar för att bedriva sitt arbete eller studier enligt högskolans målsättningar för öppen vetenskap, utbildning och verksamhetskultur.
 • att den öppna verksamheten är en merit som beaktas i olika slags utvärderingssituationer både för personal och studerande.
 • att höja betydelsen och beakta öppen verksamhetskultur i rekryteringsprocesser.
 • att vi följer nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer för ansvarsfull utvärdering i våra processer.
 • att vårt öppna perspektiv och våra utvecklingsmetoder lyfts fram i samarbetsnätverk för att öka öppenheten och visa att öppen verksamhetskultur önskas också av våra partners.
 • att effektivt utnyttja kvalitativ information som producerats utanför den egna verksamheten.
 • att vi följer upp hur verksamhetskulturen förverkligas i vår vardag och utvecklar kontinuerligt våra utvärderingsverktyg och -processer.

Vi baserar transparensen i metoder, material och kvalitet på principen om kontinuerlig utveckling, PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). Personalen uppmuntras att registrera ett internationellt digitalt forskar-ID, Open Researcher and Contributor ID (ORCID). De som har en ORCID förväntas meddela den till HR och ange den i anslutning till sina publikationer och vid rapportering.

Nationella policydokument:
Agenda 2030, mål 17: Genomförande och partnerskap

Vi samarbetar och delar kunskap kring vetenskap, teknik och innovation enligt principerna för öppen vetenskap och utbildning. 

FN:s hållbarhetsmål 17: genomförande och partnerskap, är ett av Novias valda hållbarhetsmål som högskolan satsar på. Bekanta dig med de andra målen på Novias hemsida.