DNV-certifieringsmärke


Användning av DNV-certifieringsmärke
 
I den grafiska manualen för DNV-certifieringsmärket (utfärdad av DNV Certification Oy/Ab) beskrivs bl.a. följande:

 • Certifikat kan reproduceras för att användas i marknadsföringssyfte. Då certifikat används endast i begränsad utsträckning bör företaget ha skriftligt tillstånd till det av DNV.
 • Innehavaren av certifikat får använda det certifieringsmärke som representerar certifieringsstandarden för den certifierade verksamhetsorten.
 • Certifikat eller certifieringsmärke får användas i brevhuvuden, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.
 • Certifieringsmärket får inte användas direkt på produkt eller produktmärket i så nära samband med produkt att de kan missuppfattas som ett produktcertifikat. Märket får inte heller användas på förpackningar, kommersiella prover eller i certifikat för godkännande.
 • Certifieringsmärket kan ändras till lämplig storlek, dock så att:
  - märket inte är större än företagets egen logotyp
  - minimistorleken är 15 mm (bredd)
  - mellanrummet mellan certifieringsmärket och företagets egen logotyp inte är mindre än certifieringsmärkets bredd. Detta gäller även då certifieringsmärket är placerat under företagets logotyp.
  Detta gäller även webbsidor.

Ladda ner DNV-märket ISO 9001 (svenska)
Ladda ner DNV-märket ISO 9001 (engelska)
Ladda ner DNV-märket ISO 9001 (finska)

DNV SE certifikat