Antagningsgrunder

Av den sökande förutsätts följande;

  • har en ikraftvarande studierätt vid en högskola i Finland
  • har varit närvaroanmäld minst ett läsår/två terminer vid den sändande högskolan/utbildningen/inriktningen
  • har avancerat målmedvetet i sina tidigare studier
  • har tillräckligt med studierättstid kvar för att kunna avlägga en examen under den resterande studierättstiden. (Studierättstiden inklusive närvaro-/frånvaroanmälningar räknas från den tidpunkt då studerande tagit emot studieplatsen vid den sändande högskolan/utbildningen)
  • att de avlagda studierna lämpar sig för den utbildning/inriktning som man söker till vid Novia

Mottagande utbildning bedömer om det finns lediga studieplatser och/eller tillräcklig tillgång till praktikplatser.

Om antalet sökande överstiger antalet lediga studieplatser rangordnas sökande enligt;

  1. Ovägt medeltal av vitsorden på studieprestationsutdraget
  2.  Antalet avlagda studiepoäng 

Ansökan och ansökningstid

Ansökan om överflyttning pågår under tiden 1–15.5 (för studier som inleds på hösten) och ansökan sker via Studieinfo.fi.

Bilagor som bifogas till ansökan;

  • ett studieintyg (intyget ska innehålla uppgifter om när studierna inletts samt eventuella frånvaroterminer)
  • ett studieprestationsutdrag (där antalet avlagda studiepoäng framkommer)
  • en förteckning över prestationer som inte införts i studieregistret. (Avlagda studiepoäng som inte ännu införts i studieregistret vid tidpunkten för ansökan, samt pågående kurser kan klargöras i separat bilaga).

Bilagorna laddas upp i ansökningsblanketten senast 15.5 kl. 15.00. 

Antagning

Resultatet i ansökan delges senast  30.6.

Studieplatsen tas emot via Min Studieinfo senast 31.7 kl. 15.00. Samtidigt görs läsårsanmälan via tjänsten. (Om studieplatsen inte mottas inom utsatt tid annulleras platsen). En studerande som antagits via ansökan om överflyttning bör närvaroanmäla sig det första läsåret efter överflyttningen.

När en överflyttande studerande tar emot den nya studierätten förlorar han/hon studierätten vid den sändande högskolan/utbildningen/inriktningen. Den nya studierätten träder ikraft 1 augusti.

Kontakt och frågor

Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi