Yrkeshögskolan Novia har godkänts i en omcertifiering enligt den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetssäkring

8.5.2023
Novia Kvalitet Nyhet
Novia flagga

Yrkeshögskolan Novia omcertifieras enligt ISO 9001, DNV:s revision av kvalitetssystemet vid Novia skedde i mars 2023. Högskolans kontinuerliga förbättringar upprätthåller kvaliteten samt tydlig målstyrning och fokus på kompetensutveckling och välbefinnande lyfts fram som positiva iakttagelser i certifieringen.

En omcertifieringsrevision av högskolans kvalitetssystemet har utförts 28-29 mars 2023 av DNV. I granskningen deltog både personal och studerande.

Fokus för granskningen var kommunikation med interna kunder. 

Revisionen för omcertifiering utförs vart tredje år. En av de mest centrala punkterna i ISO 9001-standarden vid omcertifiering är att organisationen kan påvisa en ständig kvalitativ förbättring av verksamheten de tre senaste åren (2020-2022) som helhet, för att beviljas förnyat certifikat.

Flera positiva iakttagelser noterades i revisionen. Högskolans målstyrning, både kvantitativ och kvalitativ, ansågs hålla en imponerande nivå under hela certifieringsperioden (2020-2023).

De positiva trenderna i personalenkäten och studerandebarometern noterades samt det tydligt fokus på kompetensutveckling och välbefinnande lyfts fram som en positiv iakttagelse.

Att Novia under perioden har lyft fram intern kommunikation som ett utvecklingsområde noteras också som en positiv iakttagelse i revisionen.

I tur att revideras var Novias verksamhet inom följande områden; kvalitetsledning, institutionen för hälsa och välfärd, institutionen för företagsekonomi inklusive språkservice, förvaltning samt HR, fastigheter och säkerhet samt ICT-service.

Certifikatet som högskolan erhåller är i kraft 1.6.2023-31.5.2026.

 

Tilläggsuppgifter fås av

Kvalitetschef Mats Lindholm, tfn 044 762 3760