application2023 ig 3

Hållbarhet och ansvar har länge varit viktiga frågor vid Novia

Hållbarhet och ansvar har länge varit viktiga frågor för Novia, men arbetet har intensifierades ytterligare under år 2023. Vi tar hållbarhetsfrågor i beaktande när vi uppdaterar läroplanerna och många av våra projekt inom forskning, utveckling och innovation har hållbarhet och klimatfrågor i fokus. I vår strategi uttrycker vi vårt ansvar att utbilda för ett hållbart samhälle. Vi mäter våra fotavtryck, men lägger ännu större fokus på vilka förändringar våra handavtryck kan skapa förutsättningar för. Novia har valt ut sju av FN:s globala mål som vi särskilt fokuserar på. Vi tror på utbildningens roll i den globala omställningsprocess som just nu pågår. Vi vill genom vår verksamhet inom forskning, utveckling och innovation bidra till dessa måls genomförande. Detta, och mycket annat, är vår strävan. Vi har en lång väg att gå och vi har ett viktigt ansvar.

Genom en process inom alla våra utbildningar och FUI-verksamheten har vi valt ut ett antal av FN:s globala mål som vi särskilt fokuserar på. Målsättningarna nedan är en sammanställning av en del av de saker som framkom inom högskolan när det handlar om olika perspektiv på hållbarhet. Detta, och mycket annat, är vår strävan. Vi har en lång väg att gå och vi har ett viktigt ansvar.

 

 

03 good health and well being

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vi bidrar till kompetensförsörjningen inom hälsa och välfärd.

Vi deltar aktivt i hanteringen av nationella och globala hälsorisker. 

04 quality education

Mål 4: God utbildning för alla

Vi sätter studerande, lärande och kvalitet i centrum.  

Vi svarar till arbetslivets behov med relevant utbildning och tillämpad forskning.  

Vi stöder kontinuerligt lärande och individens personliga utveckling.  

Vi utvecklas ständigt i våra uppgifter och värdesätter varandras kunskap. 

Vi har ett entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt och hos våra studerande stöder vi såväl yttre som inre entreprenörskap. 

Vi jobbar för en integration av våra internationella studerande och alumner för att stöda sysselsättning efter examen och därmed den regionala kompetensförsörjning. 

09 industry innovation and infrastructure

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi har ett brett och i praktiken omsatt kunnande inom industrisektorn som vi kombinerar med FUI-aktiviteter inom hållbar energiteknik.

Vi utvecklar och förnyar industriell teknik, industriella processer och arbetsmetoder för att säkerställa ökad hållbarhet.

Vi arbetar för att främja en inkluderande och hållbar industrialisering samtidigt som vi är med och utvecklar nya hållbara energitjänster och transportsystem.

Vi arbetar med att säkerställa robust infrastruktur, minska miljöpåverkan och främja innovationer.

10 reduced inequalities

Mål 10: Minskad ojämnlikhet

Vi betonar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Vi uppmuntrar alla att vara normkritiska och ifrågasätta sina egna värderingar och etablerade mönster.

Vi för aktiva diskussioner om vad var och en i sin egen vardag kan göra för att minska ojämlikheten samt bli mer medveten om sitt eget agerande.

Vi arbetar för att alla människor har möjlighet att bli inkluderade i samhället och få en skälig levnadsstandard.

Vi främjar delaktigheten och tryggar lika möjligheter och minskar därmed diskrimineringen och risken för konflikter.

12 responsible consumption and production

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi upphandlar tjänster, energi och varor hållbart och etiskt.

Vi väljer hållbara energilösningar i samråd med fastighetsägare.

Vi har fungerande avfallssortering för alla avfallsfraktioner.

Cirkulär ekonomi genomsyrar all vår verksamhet.

Vi möjliggör flexibla arbetssätt.

13 climate action

Mål 13: bekämpa klimatförändringen

Vi ökar kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Vi strävar till att vara kolneutrala år 2030.

17 partnerships for the goals

Mål 17: Genomförande och partnerskap

Vi samarbetar och delar kunskap kring vetenskap, teknik och innovation enligt principerna för öppen vetenskap och utbildning.