Åbo Akademi möjliggör forskarutbildning för personer knutna till västkustens yrkeshögskolor

28.5.2024
Pressmeddelande
Jobb vid dator

Åbo Akademi har kommit överens med yrkeshögskolorna på västkusten om en särskild satsning på forskarutbildning. Tillämpad forskning inom industri och arbetsliv kräver allt högre akademisk kompetens av personalen.

Åbo Akademi kommer att möjliggöra för personer knutna till Åbo yrkeshögskola, Satakunta yrkeshögskola, Centria och Yrkeshögskolan Novia att ansöka om att antas till forskarutbildning vid Åbo Akademi. Syftet är att öka finansieringen för forskarutbildningen och att stödja kompetensutvecklingen, särskilt inom tillämpad arbetslivsforskning. Därmed kan Åbo Akademi vara med att skapa en modell för forskarutbildning som också kan användas vid andra universitet.

Åbo Akademi har sedan tidigare naturligt samarbete med Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia, men nu breddas satsningen till att täcka geografiskt de områden som yrkeshögskolorna på västkusten verkar inom.  

"Omvärlden förändras hela tiden samtidigt som förväntningarna på att universiteten ska bidra med kompetens och forskning är höga. Genom att på detta sätt utnyttja dual-modellens dynamik kan vi skapa helt nya sätt att svara mot förväntningarna. Samarbete som bygger på olika parters styrkor är det som lockar mig mest i denna satsning", säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi  

"Denna satsning på forskarutbildning skulle vara ett mer flexibelt sätt att leverera efterfrågad forsknings-, utvecklings- och innovationskompetens i regionen. Satsningen utgår från dual-modellen och från de gängse kriterier och kvalitetskrav som universiteten tillämpar, men samtidigt skapas en verksamhet som med låg tröskel kan stärka den egna expertisen vid yrkeshögskolorna och skulle skapa ett naturligt sätt för utexaminerade att utveckla sin akademiska konkurrenskraft", säger Vesa Taatila, rektor vid Åbo yrkeshögskola.

Yrkeshögskolornas roll är att främja tillämpad forskning med anknytning till näringsliv och arbetsliv. Yrkeshögskolornas roll inom forskning, utveckling och innovation i Finland har vuxit betydligt.  Både den nationella och internationella forskningsfinansieringen har ökat, och förväntningarna på den framtida tillväxten är också höga.

Inom yrkeshögskolornas FUI-projekt kan man bedriva forskning som stöder en ökning av antalet doktorsexamina. Den totala FUI-omsättningen för yrkeshögskolorna vid västkusten år 2023 var 58,6 M€ och 53,6 M€ för Åbo Akademi. 

Västkustens yrkeshögskolors FUI-verksamhet är starkt inriktad på kritiska prioriteringar för regionens exportindustrier och den offentliga sektorn. Antagningen av forskare från Västkustens yrkeshögskolor i Åbo Akademis forskarskola och doktorandprogram kommer att stärka yrkeshögskolornas kompetens och skapa en tydlig väg till fortsatta studier, även för personer med högre yrkeshögskoleexamen.

Mera information:

Åbo Akademi, Mikael Lindfelt, rektor 
tfn: 050 544 2628, epost: Mikael.Lindfelt@abo.fi 

Åbo yrkeshögskola, Vesa Taatila, rektor 
Tfn 050 5985 761, epost: Vesa.Taatila@turkuamk.fi