Energi är allestädes närvarande och livsviktig. Den är en naturlig del av alla jordens processer och är ett grundläggande krav för alla levande organismer. På samma sätt är kontinuerliga energiflöden oumbärliga för att våra ekonomier ska fungera och för att moderna samhällen ska kunna existera. Från eld till kärnreaktioner har mänskligheten kontinuerligt utnyttjat olika energikällor för att "elda på" samhällsförändringar och upprätthålla en växande socioekonomisk metabolism. Men samtidigt som våra energisystem gör det möjligt för oss att skapa och förnya oss hotar de i allt högre grad den globala sociala stabiliteten och människors välbefinnande på grund av snabba klimatförändringar, ökande föroreningar och ekologisk nedbrytning. Om vi ska kunna hoppas på en hållbar framtid måste våra energisystem därför omvandlas. Enkelt uttryckt är en energiomställning kärnan i en hållbarhetsomställning.  

Novias team för energiomställning leds av teamledare Jorge Gomez-Paredes och ser på energi ur detta "stora perspektiv". Det handlar inte bara om energisystem i form av nätverk av energiresurser, genererings-, lagrings- och omvandlingsteknik, överförings- och distributionsmekanismer samt energianvändning och tjänster, utan också om energi som "blodomloppet" i vår moderna socioekonomiska metabolism. Dessutom analyseras hur energisystemen är inbäddade i och samverkar med sociala och ekologiska system. Därför frågar vi oss:  

  • Hur påverkar nuvarande och ny politik, teknik, sociala beteenden och ekonomiska aktiviteter (inklusive de som anses vara hållbarhetslösningar) vår socioekonomiska metabolism och förändrar samhällenas energibehov? 
  • Hur påverkar förändringar i energisystemen de sociala och ekologiska systemen och andra aspekter av hållbarhet (t.ex. vatten, livsmedel, biologisk mångfald, sysselsättning)?
  • Vilka hinder och möjligheter finns det för genomförandet av energiomställning (t.ex. djupgående utfasning av fossila bränslen)?

 
Vårt metodologiska tillvägagångssätt omfattar tillämpning och kombination av statistiska data med logiska och matematiska modeller. Studierna omfattar nexusanalyser som avslöjar synergier och kompromisser mellan socioekonomiska mål och miljömål (inklusive målen för hållbar utveckling), samt bedömning av lokal påverkan och internationella spridningseffekter. 

För mer information kontakta teamledaren för energiomställning

Jorge Gomez-Paredes

Forskare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS