Novia fortsätter utveckla bioekonomiutbildningarna i Raseborg

19.4.2023
Raseborg Agrolog (YH) Skogsbruksingenjör (YH) Pressmeddelande
Raseborg1

SLC publicerade 19.4 en utredning om naturbruksutbildningarna i Svenskfinland. Utredningsman är Kaj Suomela. Rapporten lyfter fram behovet av kvalificerad arbetskraft inom jord- och skogsbruk, kartlägger nuläget, ser över behoven av naturbruksutbildningar i Svenskfinland samt kommer med utvecklingsförslag för de svenskspråkiga naturbruksutbildningarna på andra och tredje stadiet. De naturbruksutbildningar som omfattas av utredningen är Axxell, Optima, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Novia och Helsingfors universitet.

För Yrkeshögskolan Novias del handlar rapporten mest om det otillräckliga antalet sökande i förhållande till arbetskraftsbehovet. Utredningen lyfter fram 9 åtgärdsförslag, till exempel effektiverad marknadsföring, förbättrad schemaläggning, större användning av externa experter, utökad användning av Västankvarn gård samt mera samarbete med andra stadiets utbildningsanordnare.

”För Novias del innehåller utredningen flera goda initiativ som är i linje med och stöder det utvecklingsarbete som pågår hos oss. Tillsammans med arbetsgivarna vill vi gärna ännu bättre lyfta fram branschen i positiv dager och fortsätta utveckla utbildningen”, säger prefekt Eva Sandberg-Kilpi.

 ”Vi använder redan idag många utomstående experter och Västankvarn är en viktig resurs i undervisningen, men säkert finns här saker som ännu kan göras. Vidare kan nämnas att vi i Raseborg förvaltar 1 000 hektar undervisningsskog där vi genomför olika projekt och försök för att visa hur skogen reagerar på olika ingrepp”, säger tf prefekt Johnny Sved.  

Rapporten föreslår också att om man inte inom en nära framtid lyckas höja antalet studerande betydligt så borde utbildningen flyttas till Åbo. Förslaget åtföljs inte av någon bedömning av vilka kostnader eller praktiska utmaningar en flytt skulle innebära. 

”Novia har en tydlig strategi som bygger på en modell med verksamhet på fyra orter. För utbildningen inom lant- och skogsbruk är orten Raseborg, och vi ser ingen anledning att ändra detta. Utbildningen har goda verksamhetsförutsättningar i Raseborg och en kunnig personal. För att öka intresset för och möjligheterna till studier inom bioekonomi arbetar vi bland annat för att göra utbildningarna mera flexibla än de är idag”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Vid Novia i Raseborg kan man idag studera till både agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH). Målet med utbildningen till agrolog är att ge studerande en bred, praktisk och teoretisk lantbruksutbildning. Centralt i studierna är växtodling, djurhållning och skogsbruk. Agrologstuderande lär sig att planera en hållbar produktion, utnyttja möjligheter med cirkulär ekonomi och att förstå samspelet mellan odling, miljö och samhället.

Skogsbruksingenjörer blir resurspersoner med kunskap om hur man bedriver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Utbildningen är tvärvetenskaplig och centrala ämnesområden är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi, skogsmätning och -planering samt geografiska informationssystem. 

SLC:s utredning och pressmeddelande kan du läsa här https://slc.fi/nyheter/2023/utredning-naturbruksnaringarna-kraver-mera-utbildad-arbetskraft

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Yrkeshögskolan Novia, tf prefekt bioekonomi, Johnny Sved, tfn 044 449 8245

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803