Socionom (YH) från Novia disputerar i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi

3.6.2024
Vasa Socionom (YH) Nyhet
Anna Buss

PeM Anna Buss doktorsavhandling i småbarnspedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Anna Buss utexaminerades 2005 från Yrkeshögskolan Novias utbildning socionom (YH).

Avhandlingen har titeln Relationers betydelse i lärarpraktik inom småbarnspedagogik: En kvalitativ studie ur tre perspektiv: lärarstuderandes, blivande fälthandledares och ledares.

Disputationen äger rum fredagen den 7 juni 2024 kl. 13 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är docent Kirsi Alila, Undervisnings- och kulturministeriet och kustos är professor Mia Heikkilä, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning av doktorsavhandlingen

Resultatet visar att både lärarstuderande och fälthandledare bör aktivt arbetar för att skapa en fungerande relation där jämlikhet och kommunikation är centrala komponenter. Detta bör ske i inledningen av praktikperioden för att etablera relationer och underlätta lärarstuderandes lärandeprocess.  De daghem som erbjuder praktik till lärarstuderande inom småbarnspedagogik kallas för övningsdaghem och utgör kontexten för denna avhandling som synliggör relationer i lärarpraktik från tre perspektiv: lärarstuderande inom småbarnspedagogik, blivande fälthandledare och ledare inom småbarnspedagogik.

Blivande fälthandledare behöver få möjlighet att engagera sig i självreflektion för att öka medvetenheten om sin roll som fälthandledare och för att känna sig trygga i den. Studiens resultat visar att handledarutbildningen bidrar till utvecklingen av relationell professionalism hos blivande fälthandledare.

Genom att lärarstuderande tar del av verksamheten vid daghemmet, utvecklas meningsfulla relationer mellan dem och fälthandledarna. Samtidigt visar resultatet att stödet från hela arbetsgemenskapen är av central betydelse för lärarstuderandes lärande under praktiken. Att alla i kollegiet välkomnar lärarstuderande bidrar till att lärarstuderande känner att de fått möjlighet att lära och utvecklas under praktikperioden.

Samarbetet mellan universitet och daghemmen visar att ledarna gärna ser lärarstuderande närvarande på daghemmen, eftersom detta möjliggör för personalen att ta del av den senaste kunskapen och forskningen. Att ingå i en akademisk förankrad verksamhet anses gynnsamt för daghemmen, då det främjar utvecklingen av småbarnspedagogiken och ökar kompetensen hos personalen. Genom att bjuda in lärarstuderande till daghemmen och uppmuntra relationer ges möjligheten för alla att växa och utvecklas, vilket i sin tur bidrar till utbildningen av professionella inom småbarnspedagogik.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.