Novia utförde kartläggning över finlandssvenska synskadades informationstillgång 

19.12.2023
Välbefinnande i samhället Forskning
person vid dator, armen och datorn syns i profil

Under våren 2023 genomförde Yrkeshögskolan Novia ett beställningsarbete för föreningen för finlandssvenska synskadade, Kolibre rf.   

Uppgiften var att utföra en kartläggning av synskadades informationstillgång och i undersökningen deltog synskadade runtom i Svenskfinland i åldersspannet 18–65 och 65+. Dessutom deltog personer med yrkeserfarenhet och expertkunskap i ämnet. 

Resultaten visar att informationstillgången varierar beroende på grad av synförmåga och vana att använda olika hjälpmedel, tjänster och verktyg.  

”För den synsvaga kan antalet forum för information minska, särskilt om man upplever hinder i användningen av digitala tjänster. Man upplever att information finns att tillgå men att de tjänster som i dagsläget erbjuds inte alltid är tillgängliga av olika orsaker”, säger projektforskare Nanette Westergård vid Novia som utförde kartläggningen.  

Det behövs handledning för att komma över digitala klyftan 

Generellt rör sig yngre synskadade mer obehindrat mellan olika informationsforum medan äldre begränsar sig till ett par forum. 

”En del är rädda för att göra fel och undviker därför att använda tjänster eller hjälpmedel” 

Övriga utmaningar som framkom är att nyheter kan kännas oaktuella vid det laget som de gjorts tillgängliga för synskadade.  

Överlag borde kontraster, textstorlek, färgsättning och innehållets anpassning till exempelvis skärmläsare, tas bättre i beaktande vid utformandet av informationstexter.  

I Finland finns för tillfället cirka 50 000–60 000 synskadade personer. Av dessa är cirka 8 500 personer gravt synskadade medan övriga är synsvaga. Uppskattningsvis 3 000 synskadade i Finland har svenska som modersmål. 

Mer om kartläggningen

 

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Nanette Westergård, nanette.westergard@novia.fi, svarar på frågor gällande kartläggningen.