Circular Design Day 11.5 i Jakobstad - inspirerar till handling och innovation för framtidens tillverkande industrier

8.5.2023
Konst, kultur och entreprenörsskap Forskning
Fotograf Azra Arnautovic Helbild v2

Design är både orsak och lösning till dagens stora utmaningar med resursutvinning, där 90 procent av jordens totala förlust av biologisk mångfald och upp emot två tredjedelar av koldioxidutsläppen är resultatet från utvinning och processande av råmaterial. Därav är det ett hoppfullt faktum att den största delen avfall som genereras idag är möjligt att designa bort. 

Till skillnad från traditionell tillverkning där ett stort fokus ligger på slutanvändaren tar cirkulär design hänsyn till alla inblandade moment i processen att utvinna, producera, använda och kassera produkter. Cirkulär design syftar till att minska avfall och behovet av jungfruliga resurser genom att designa produkter som är återanvändbara, reparerbara och återvinningsbara, som utifrån ett förlängt livscykelperspektiv ämnar att omforma allt från konsumtionsbeteende, affärsmodeller och fundamentala designval. I designfasen skapas förutsättningarna för att förlänga en produkts livscykel och bygga upp slutna kretslopp där värdefullt tekniskt material kan fortsätta cirkuleras efter att produkter kasserat med högst möjliga bibehållna värde. Tillverkningsindustrin har en särskilt viktig roll att spela i denna omställning, med tanke på att resursutvinning och hantering har en så betydande roll i avfallsgenerering och förorening globalt.  

I Jakobstadsregionen är pulsen i omställningsarbetet stadig, och tydligt speglad inom olika branscher med handlingsplaner och strategier som utformas utifrån de egna förutsättningarna. Projektet DeCiDe (Developing Circular Design) som drivs av yrkeshögskolorna Novia och Centria samt utvecklingsbolaget Conocordia,  har under senaste året varit verksamt för att stötta aktörer inom regionens mångfacetterade och stora tillverkande industrin med viljan att ta praktiska kliv mot en mer cirkulär produktion och verksamhet. Men var ska man börja? Vad bör man fokusera på, och vilka andra aktörer kan man alliera sig med? Detta är avgörande frågor som ofta uppstår i början av omställningsresan, där en mängd olika parametrar behöver tas i beaktande och navigeras.  

Det viktigaste steget är det första 

Det viktigaste steget är det första, där ens cirkulära mål och vision får börja ta form, som kan komma att påverka besluten som fattas för framtiden. Det inledande arbetet innebär också att undersöka och förstå vilken typ av ny kapacitet, tänkesätt och verksamhet som kan behövas för att överbrygga potentiella glapp inom den egna organisationen. En annan viktig faktor är att stärka medvetenheten gällande de olika system man själv ingår i. Ett förankrat systemperspektiv underlättar arbetet med att identifiera och ta itu med systematiska orsaker som försvårar material cirkulation, exempelvis otillräcklig infrastruktur eller bristande konsumentmedvetenhet. 

Om systemperspektivet finns i beaktande redan i designskedet ökar även möjligheten att identifiera rätt typ av långsiktiga cirkulära lösningar. Inledningsvis kan det vara utmanande att hitta många av svaren och lösningarna som krävs på egen hand, och det är därför som den cirkulära resan behöver tas gemensamt över branscher och sektorer.  

Utnyttja kraften i tvärsektoriellt samarbete för att driva fram förändring 

Genom samarbeten kan aktörer från olika tillverkningssektorer skapa nya typer av system som minskar avfallet, förbättrar resurseffektiviteten och skapar nya ekonomiska möjligheter. Samarbeten kring cirkularitet kan ta många olika former, som att dela kunskap och resurser, engagemang i gemensamma initiativ eller investeringar i innovativa lösningar som skapar mervärde för flera aktörer. Det finns många vägar framåt för att utveckla en lokalt förankrad cirkulär ekonomi som bidrar till hela regionens motståndskraft, där hållbarheten kommer på köpet!

Circular Design Day infaller den 11.5 på Station 23 i Jakobstad. Här bjuds företag och allmänhet in till en heldag för inspiration, fördjupad kunskap om cirkulär ekonomi och design i stort och goda exempel som visar på möjliga vägar framåt. Dagen erbjuder ett utmärkt tillfälle att få nya insikter om hur man själv kan ta nästa steg mot en mer cirkulär produktion och verksamhet, men även de möjligheter som ligger i att bygga nya typer av samarbeten med aktörer över branscher och sektorer. 

Säkra din plats redan idag: https://www.jakobstadsregionen.fi/circular-design-day-11-5-2023/  

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ida Britta Petrelius