Wet Grain in Package

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 2.1.2017 - 4.5.2021

Innehåll: Spannmålsodlingen i Botnia-Atlantica området har sämre förutsättningar än
områden som ligger längre söderut i Norge, Sverige och Finland. Idag torkas
största delen av spannmålen före lagring, vilket är ett energikrävande system.
Ensileringstekniken och framförallt ensilering av vall i paket (rundbalar) har
gjort att vallodlingen kan konkurrera mycket väl jämfört med andra regioner.
Krossensilering av spannmål på motsvarande sätt innebär att spannmålen kan
skördas vid betydligt högre vattenhalt och ensileras på motsvarande sätt som
vall.

Syftet med projektet är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i B-A
området. Målet är att ta fram ett energibesparande, kostnads- och
miljöeffektivt system för att packa, lagra och hantera krossensilerad spannmål.
För att underlätta införandet av systemet skall projektet ha tagit fram
modeller för mognad (skördetillfälle), logistik (hur planerar man skörden) samt
handel. För att inte skapa ett avfallsproblem skall projektet även ha tagit
fram en modell för att på ett miljövänligt och resurssnålt sätt ta hand om
förpackningsmaterialet. Projektet skall även med hjälp av livscykelanalyser
redovisa hur systemet påverkar miljön jämfört med etablerade metoder.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Projektägare: Novia

Projektledare: Niklas Frände

Samarbetspartners: Bioforsk (Norge), SLU och SMP (Sverige)


Hemsida