WebPRECIKEM - Mångspråkig plattform för PRECIKEM-projektens informationsspridning

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU NTM


Period: 1.8.2021 - 4.4.2023

Innehåll: De sura sulfatjordarnas betydelse som bakomliggande orsak till en allvarlig
försämring av vattendragens välmående är välkänd.
En klimatförändring förväntas orsaka mera extrema väderleksförhållanden, med
intensivare torka på sommaren och mera
nederbörd/avrinning på vintern, vilket har potential att ytterligare förstärka
de sura sulfatjordarnas negativa effekter. En
kombination bestående av en reglerbrunn för att styra grundvattennivån i ett
odlingsfält, underbevattning för att kompensera för
avdunstning under torra somrar och PRECIKEM-behandling för att motverka
försurningen som är oundviklig under torrperioder,
kan vara en nyckel till ett framgångsrikt jordbruk i det framtida klimatet.
PRECIKEM-behandlingen, dvs underbevattning med suspensioner av ultrafinkornig
kalksten och torv, har utvecklats sedan 2010
i tre olika projekt. Under åren 2010-2014 inleddes utvecklingen av en ny och i
innovativ behandlingsmetod i projektet PRECIKEM
(Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten
av syra). Målet med detta projekt
var riktade kemiska metoder som bidrar till att de sura sulfatjordarna kan
användas av odlare på ett miljömässigt hållbart sätt. I
det följande projektet, PRECIKEM II (Kemisk precisionsbehandling av sura
sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart
jordbruk), var målet en metod med miljövänliga substanser som både styr markens
pH-värde och syretillgång. I ProPRECIKEMprojektet tas ytterligare steg för att
föra PRECIKEM-metoden ut i praktisk användning. Genom en teknikutveckling vad
gäller
dosering och pumpning, samt en aktiv informationsspridning, görs
behandlingsmetoden tekniskt och praktiskt tillgänglig för
jordbruket.
Under 2020 har informationsspridningen försvårats. Därför planeras nu en
trespråkig informationsplattform i form av en hemsida
där PRECIKEM-projektens metodbeskrivningar och resultat publiceras. Vi riktar
oss till jordbrukare, myndigheter och forskare,
regionalt, nationellt och internationellt.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , NTM

Projektägare: Novia

Projektledare: Sten Engblom

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola