Visit countryside Ostrobothnia

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 30.4.2021 - 28.6.2024

Innehåll: Målet med detta projekt är att fånga upp kreativiteten, kunskapen och nytänkandet på den Österbottniska landsbygden och vidareförädla den till nya produkter, tjänster, verksamhetsmodeller samt dynamiska nyskapande nätverk mellan och inom branscher.

Målet är även att höja värdet på landsbygden som innovationsmiljö. Detta kommer att uppnås genom att skapa aktiva nätverk mellan ”gräsrötter”, forskning, utveckling, utbildning, näringsliv och finansiärer. Möten kommer att skapas mellan bybor, företagare, unga, gamla och mellan olika branscher. Målet är att låta deltagarna pröva möjligheterna att utveckla tankar som de inte tidigare vågat, experimentera, och vidareförädla dessa med experter inom olika områden. Målet är att identifiera latenta teman och koppla samman de faktorer som möjliggör att en ny produkt, tjänst, verksamhet eller samhällelig process utvecklas och får möjlighet att utvecklas optimalt.

Målsättning är att öppna upp en diskussion mellan olika intressenter kring hur vi skall marknadsföra hela vår region och öppna upp för alla de småskaliga upplevelser besökare kan ta del av här hos oss i Österbotten och byarna. Visionen för projektet och framtiden skulle kunna liknas vid en samlingspunkt likt denna portal: https://www.rokuageopark.fi/fi/koe

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Aktion Österbotten

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Mikael Norrgård

Samarbetspartners: Aktion Österbotten