Våtmarkskarta

Svenska Litteratursallskapet i Finland


Period: 10.2.2023 - 30.5.2024

Innehåll: Projekt för att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt utveckla en interaktiv karta över lämpliga platser för våtmarker i västra Nyland.

Det finns ingen enhetlig plan över var våtmarker, som effektivt reducerar näringsutsläpp i vattendrag och ökar samtidigt biodiversiteten, bäst kunde placeras. Detta projekt kommer att dels dokumentera var det i västra Nyland redan finns våtmarker och dels utveckla ett interaktivt kartverktyg som beskriver vilka platser som är bäst lämpade för olika typer av våtmarker och dammar.

Bakgrund

Under de senaste 200 åren har vi i de nordiska länderna där nederbörden är stor, torrlagt odlingsbar mark genom dränering i stor skala. Detta för torvtäkt eller för att få ny jordbruksmark och på så sätt sära matförsörjningen. Idag kan vi se att åtgärderna har haft negativa effekter på miljö och natur. Det goda är att en del av dessa blöta marker som gått förlorade kan delvis eller helt restaureras. Man kan dessutom bygga buffertzoner och skyddszoner samt bygga nya dammar och våtmarker. I västra Nyland har det glädjande nog under de senaste åren anlagts många nya dammar och våtmarker, dels av privata markägare och dels av kommuner, föreningar, organisationer och projekt. Det som saknas är en helhetsbild. En noggrann kartläggning över var det redan finns restaurerade eller nyanlagda våtmarker, samt en analys över vilka platser i västra Nyland som skulle vara mest lämpade att anlägga nya. Detta är viktigt med tanke på att maximera nyttan av utnyttjande av resurser och bidrag och möjligheten för uppföljning och förbättring av kommande anläggningar.

Projektets målsättning
Projektets mål är att kartlägga befintliga våtmarker i västra Nyland (Hangö-Kyrkslätt) samt att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) analysera avrinningsområden och föreslå lämpliga platser att anlägga nya våtmarker.

Projektet anställer två praktikanter för att arbeta med dokumentationen. Som en del av datainsamlingen kommer projektet att göra en kartbaserad enkätundersökning riktad till markägare i västra Nyland. Detta för att utreda var det redan finns våtmarker och dammar och vad som är deras tilltänkta funktion. I slutet av projektet ordnas ett seminarium där projektets resultat presenteras. Till seminariet inbjuds markägare, kommuner, föreningar, organisationer och andra som är intresserade av vattenhanteringsfrågor i jord- och skogsbruket.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Stefan Heinänen

Samarbetspartners: WWF Finland, Raseborgs stad/projekt Raseborgs å


Hemsida