Våtmarkskarta

Svenska Litteratursallskapet i Finland


Period: 10.2.2023 - 31.12.2023

Innehåll: Projekt för att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt utveckla en
interaktiv karta över lämpliga platser för våtmarker i västra Nyland.

Det finns ingen enhetlig plan över var våtmarker, som effektivt reducerar
näringsutsläpp i vattendrag och ökar samtidigt biodiversiteten, bäst kunde
placeras. Detta projekt kommer att dels dokumentera var det i västra Nyland
redan finns våtmarker och dels utveckla ett interaktivt kartverktyg som
beskriver vilka platser som är bäst lämpade för olika typer av våtmarker och
dammar.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska Litteratursällskapet i Finland

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Stefan Heinänen

Samarbetspartners: WWF Finland, Raseborgs stad/projekt Raseborgs å