Var är du? - Samarbetsprojekt med Johannes Församling i Helsingfors

Period: 1.10.2020 - 19.1.2021

Innehåll: Ensamhet är ett problem för personer i alla åldrar. Enligt forskning känner upp
till 20 procent av barn och unga samt 30 procent av äldre sig ensamma i
Finland. Upplevelsen av ensamhet har ofta många orsaker och orsakerna kan
variera hos olika människor och i olika skeden av livet. Ensamheten kan vara
social, vilket betyder avsaknad av nära människor, eller emotionell då man
upplever att man saknar nära människorelationer. Tidigare trodde man att
ensamhet främst påverkade människan psykiskt. I dag för forskarna fram att
gemenskap har en stor betydelse också för vårt fysiska välmående.
Projektets syfte är att hitta verksamhetsformer för att motverka ensamhet bland
församlingsmedlemmar. I detta projekt görs delaktighetsskapande intervjuer med
församlingsmedlemmar om deras upplevelser av ensamhet och deras förväntningar
på församlingens verksamhet.

Resultat:
En tema-vecka om ensamhet arrangerades 2019 med ca 200 sjukskötar -,
hälsovårdar- och socionom studerande vid Novia, som deltog i program och
utförde intervjuer med handledning av 10 lärare från Novia.

6 Examensarbeten på YH Novia skrevs i projektet.

Kyrkpressen 11.7.2019, Harms Aalto M. Var är du ? ENSAMHET.ENSAMHET."Vad är det
vi vill säga och förmedla? Och
hur kan det tänkas se ut i betraktarens öga?” Kyrkpressen, 11.7.2019.
https://www.kyrkpressen.fi/helsingfors/57571 var ar du. html

Vega morgonradio 2.10.20219.

HBL 27.9.2019, Miettinen P. Ensamhet det största svenska problemet i
Helsingfors”
https ://www.hbl.fi/artikel/ensamhet det storsta svenska problemet i
helsingfors/

Johannes församling, hemsida 15.11.2019. En temavecka som bar frukt tillsammans
kan vi bekämpa
ensamhet
https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/varardu160
entemaveckasombarfrukt?fbclid=IwAR1_TZRk6bEawzuxBwJRTL6xe7YoGqgDJuKjijYlrw0GSvni
NGV9PiZ
U2hc

Johannes församling, blogg 2020.Strandell Laine C, Sundström J & Björkqvist T
Jag behöver inte vara
ensam, men jag kan vara det ”..
https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/bloggtext16082
21jagbehoverintevara
ensammenjagkanvaradet8221

Yrkeshögskolan Novia Novialia blogg 2020. Strandell Laine C, Sundström J &
Björkqvist T . Jag behöver
inte vara ensam, men jag kan vara det ” https ://www.novia.fi/novialia/
vistuderarpanovia

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Johannes Församlingar i Helsingfors

Projektägare: Yh Novia

Samarbetspartners: Johannes Församling, Yh Novia