Ung i förening

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 3.1.2022 - 31.12.2023

Innehåll: Projektets mål är att på ett för ungdomar attraktivt sätt presentera den
samvaro och berikande sysselsättning som nejdens
föreningar kan erbjuda och att öka ungdomars engagemang i föreningar, vilket
dels kan ha en positiv effekt på de ungas
psykiska välmående, och dels innebär ett uppsving för föreningarna. Projektet
strävar till att föreningar blir mera livskraftiga
genom ett tillskott av unga medlemmar. Aktiva livskraftiga föreningar bidrar
till ett högre socialt kapital och stärkt
sammanhållning i sin region.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner

Projektledare: Azra Arnautovic

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu