Technobothnia Service Concepts (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.1.2017 - 26.1.2021

Innehåll: Technobothnia Service Concepts grundläggande målsättning är att förstärka
symbiosen mellan regionens näringsliv och utbildningssektor. Denna förstärkning
åstadkoms genom att utveckla en plan för Technobothnia som en livskraftig
innovations-, testnings- och piloteringsmiljö. Utvecklingen utgår i sin tur
från näringslivets behov för och krav på en sådan.

För att åstadkomma detta utförs en behovsinventering samt analys av enskilda
intressenter, understött med informationstillfällen och workshops. Planen
skapas på basen av denna kommunikation och informationsinhämtning. En virtuell
samarbetsplattform byggs upp utgående från de behov som identifierats och
svarar mot planen.

Genom verksamheten i projektet skapas nya sätt att utföra samarbete mellan
högskolor och företag. Fortsatt samarbete understöds också av en virtuell
samarbetsplattform som skapas under projektet. Projektets centrala resultat är
dock en plan för utveckling av Technobothnia till en välfungerande
innovations-, testnings- och piloteringsmiljö.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Shiva Sharma

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola