TB-RAM CoE - Technobothnia Robotic Additive Manufacturing Center of Excellence

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 5.4.2019 - 30.8.2022

Innehåll: Den additiva tillverkningen (AT; eng: Additive Manufacturing, AM), som ofta
kallas för och likställs med 3D-printning är en teknik som kommer att ha stor
betydelse inom många områden i framtiden. Detta är någonting som också
regionens företag noterat och intresset för additiv tillverkning är stort hos
dessa. Detsamma kan sägas också vara sant vad gäller regionens högskolor.
Samtidigt är kompetensen inom AT inte speciellt utbredd inom regionen, utan den
återfinns hos ett fåtal individer som dock kanske samtidigt besitter en väldigt
djup kompetens. Det finns alltså ett behov i regionen inom både företag och
högskolor att bredda och samtidigt fördjupa kompetensen inom AT. För att
åstadkomma detta behöver en miljö kring AT byggas upp, utgående från vilken
företagens personal samt högskolornas personal och studeranden kan bedriva
kompetensutveckling. Miljön skall omfatta det allra mest avancerade inom AT för
tillfället, i form av AT i vilken ”printern” placeras på en robotarm (Robotic
Additive Manufacturing, RAM). Denna teknik möjliggör utskrifter av mycket
större objekt än vad som är möjligt i ”vanlig” 3D-printning. Dessutom kan
objekten printas på en yta av valfri geometri (exempelvis en cylinder), medan
den traditionella 3D-printingen förutsätter att utskriften startar från en plan
yta. Den miljö som byggs upp består av följande delar:
- Lokaler och hårdvara.
- Kompetens på internationell nivå kring RAM.
- Koncept för extern service, i första hand i form av standardiserade
demonstrationer av tekniken.

Lokaler och hårdvara finns redan i form av och i undervisnings- och
forskningscentret Technobothnia. Projektet genomförs av samtliga tre aktörer i
Technobothniasamarbetet (Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, samt
yrkeshögskolan Novia). Preliminära tester av RAM har också redan utförts i
Technobothnia. Projektets verksamhet kan därför sammanfattas som
informationsinhämtning, teknisk utveckling, skapande av demo- och protokoncept,
samt informationsspridning. Informationsinhämtningens syfte är att åstadkomma
en bench-marking gentemot andra nationella och internationella initiativ inom
RAM. Tekniken är visserligen relativt ny, men samtidigt är utvecklingen snabb.
Den tekniska utvecklingen omfattar i första hand kompetensutveckling genom
omfattande tester av tekniken, men också i viss mån integrering av nya
komponenter i befintlig hårdvara. Demokoncepten tas fram för att på kort varsel
kunna demonstrera tekniken för utomstående intressenter efter projektavslut.
Protokoncepten är snarast av sekundärt intresse i projektets övergripande
målsättning, men samtidigt vill vi möjliggöra framtida RAM-baserad
prototillverkning för regionens företag i den omfattning behov finns, utgående
från det faktum att denna typ av tjänster inte finns kommersiellt tillgängliga
för närvarande. Informationsspridningen görs för att synliggöra teknikens, samt
demomiljöns, möjligheter för i första hand regionens företag med målsättningen
att detta leder till ökad innovativanvändning av dessa i dem.
Informationsspridningen, i kombination med de demokoncept som tas fram, fyller
då i praktiken funktionen av kompetensutveckling inom företag.

Vid projektavslut finns en demomiljö för AT i Technobothnia, med
specialinriktningen RAM. Demomiljön är tillgänglig för regionens företag, samt
deltagande högskolor. Företagens behov kan tillgodoses genom framtagna koncept
för demonstrationer och prototillverkning. Demomiljön kan också integreras i
undervisningen. På detta sätt åstadkoms kompetensutveckling inom såväl företag
som hos högskolornas personal och studeranden. Sett ur ett längre perspektiv
utgör demomiljön därmed en mycket viktig del i den framtida regionala
kompetensförsörjningen inom AT och RAM.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: John Dahlbacka

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet