Talko - transnationellt Leaderprojekt

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Landsbygd 2020 Svensk Osterbottniska Samfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.3.2019 - 18.2.2022

Innehåll: TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella
projekthelheten TALKO. I helheten ingår även tre andra parallella lokala
delprojekt. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella
sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den
ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom
samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor,
erfarenheter och nätverk.

Varje delprojekt har ett eget fokusområde inom det övergripande temat
"utveckling av den ideella sektorn". TALKO Österbottens fokusområde är
organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i
föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya
medlemmar. Många föreningar är uppbyggda med föråldrade strukturer och rutiner
kring intern och extern kommunikation. För att hjälpa den ideella sektorn och
samtidsmänniskan att hitta varandra kommer man i projektet att tillsammans med
målgruppen jobba med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och
kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet.

Projektmål
Resultatet av projektet TALKO är ett stabilt föreningsliv som har ett starkt
engagemang i samhället. Målet är att föreningar i våra projektområden ska
uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket
tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.

Genomförare:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy (projektägare)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia (delgenomförare)

Övriga delprojekt inom TALKO:
TALKO Höga Kusten: Leader Höga Kusten (projektägare)
TALKO Lappland: Leader Lappland 2020 (projektägare), Sorsele kommun
(delgenomförare) och Sorsele United (delgenomförare)
TALKO Polaris: Leader Polaris (projektägare)

Partnernas roller och ansvarsområden i projektet
Fokusområden uppdelas enligt följande:
o TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation
o TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet
o TALKO Lappland: Trepartssamverkan
o TALKO Polaris: Den ideella sektorns status i samhället

Specialkunnande: Konst

Campus: Jako

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Landsbygd 2020, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska Samfundet

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Malin Winberg

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu


Hemsida