SternaCaspia

Svenska kulturfonden


Period: 20.4.2022 - 19.12.2023

Innehåll: Projektet har två mål som relaterar till och kompletterar varandra: (a) att
kvantifiera och jämföra dispersalen hos skräntärnor i olika regioner av
Östersjön, (b) att utreda vilken effekt aktiva skyddsåtgärder har på har på
skräntärnors dispersal. Detta är av vikt för att förstå artens
populationsdynamik korrekt och vad effekten är av utfört skyddsarbete. I
praktiken utreds detta genom att undersöka hur lokal habitatkvalitet, mätt på
basen av kolonispecifikt predationstryck, ungproduktion samt utförda
naturvårdsåtgärder, inverkar på dispersalbeteende hos skräntärnor och vidare på
koloniers dynamik.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Patrik Byholm