STASIS - En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 8.11.2019 - 6.9.2023

Innehåll: Stora arealer av kustnära marker på bägge sidor om Kvarken och Bottenviken
utgörs av gamla havsbottnar. Dessa gamla marina sediment är mycket sulfidrika
och har på grund av landhöjningen stigit upp ur havet. När sulfider exponeras
för atmosfärens syre sker en oxidation med bl.a. svavelsyra som en
reaktionsprodukt. Det surgjorda markvattnet lakar metaller ur markens
mineraler, och det sura och metallrika dräneringsvattnet når så småningom
vattendrag med negativa följder. I värsta fall fås en omfattande fiskdöd i
påverkade vattendrag. Processen påskyndas av en sänkning av grundvattennivån
genom dränering, eller då sulfidrika massor schaktas eller muddras och
deponeras utan åtgärder för att förhindra oxidation.

Vid stora infrastrukturbyggen schaktas stora volymer sulfidjord, och dessa bör
tas om hand snabbt för att förhindra oxidation. För närvarande finns två sätt
att hantera dessa massor. Antingen deponeras de snabbt i vattenmättat tillstånd
eller så blandar man med tillräckligt med kalk för att neutralisera
sulfidjordens totala försurningspotential. Båda alternativen är dyra och
kapaciteten, speciellt för deponering, är begränsad.
I projektet utvecklas metoder för att möjliggöra förbättrade lösningar vad
gäller hantering av sulfidjord på plats, samt även mellanlagringsmöjligheter
och förbättrade deponeringstekniker. Användningen av suspensioner av
ultrafinkornig kalk för ytbehandling och/eller injicering kommer att jämföras
med vedertagen mekanisk inblandning av grovkorniga kalkvarianter.

Eftersom problemställningen är densamma på den finska och svenska sidan finns
det goda förutsättningar att sammanföra dessa kompletterande och nödvändiga
kompetenser och erfarenheter. På så sätt kan vi vidareutveckla våra kompetenser
med gemensam bas, utveckla gemensamma system för skydd av kustnära vattendrag
och sprida projektets resultat till branschaktörer i målgruppen. En mycket
viktig del av projektverksamheten utgörs därför av den tvåvägsdialog med
målgruppen som upprätthålls under hela projekttiden med hjälp av möten,
seminarier och workshops i både Finland och Sverige.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Projektägare: Novia

Projektledare: Eva Högfors-Rönnholm

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola, Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet


Hemsida