St. Olav Waterway - (Central Baltic)

Egentliga Finlands forbund Interreg Central Baltic


Period: 14.12.2016 - 26.3.2021

Innehåll: Målsättningen med projektet St Olav Waterway är att skapa en ny rutt, en S:t
Olavsled, från Åbo genom skärgården och Åland till Hudiskvall, som skall bindas
samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge. Denna nya led
skulle bli den första pilgrimsleden som också kan dras över vatten, den skulle
därför vara unik i världen. Ett av projektets huvudmål är att öka besökarnas
antal under lågsäsong d.v.s. från april-juni och augusti-oktober.
Projektet startade 1.9.2016 och vandringsleden skall vara skyltad och klar
senast 31.8.2019 då projekttiden tar slut.

Utgångspunkten är att lederna märks ut längs befintliga rutter och till största
delen redan befintlig service paketeras och anpassas för denna målgrupp. Nya
rutter sjövägen för grupper planeras, bl.a. mellan Kökar och Sottunga.
Attraktionerna paketeras och marknadsförs, med målet att locka nya besökare
från närområden och Europa.

Under projektets gång ansöks våren 2017 om certifiering av rutten så att den
blir en del av Culture Route of the European Council.

Åbo Akademi/CLL är den koordinerande parten och de 7 medparterna är Pargas
stad, YH Novia, föreningen Franciscus på Kökar, Sottunga kommun, Pilgrimstid i
Sverige, Östhammar och Söderhamns kommuner.

Novias uppgifter inom projektet är bl.a. att tillsammans med studerande
testvandra rutten, utföra olika undersökningar, arrangera work shops,
benchmarka övriga europeiska vandringsleders digitala lösningar, utreda ledens
tillgänglighet och arrangera projektets slutseminarium.

Hela projektets godkända totalsumma är 1.522.132,90 e och 75 % av detta utgörs
av stöd från Central Baltic. Åländska parter har fått medfinansiering från
Ålands landskapsregering och de finländska parterna har fått stöd från
Egentliga Finlands förbund.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Åbo

Finansiärer: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Projektägare: Åbo Akademi

Projektledare: Anna Karin Abrahamsson

Samarbetspartners: Åbo Akademi


Hemsida