SOTE-PEDA 24/7 - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 18.4.2018 - 1.2.2021

Innehåll: Hanke toteutetaan 22 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston muodostaman konsortion
yhteistyönä. Koordinaattorina toimii Laurea AMK. Lisäksi hankkeella on laaja
yhteistyöverkosto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ODA-hanke,
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Hoitotyön tutkimussäätiö
(Hotus), Suomen Tele ja ehealth Seura. Yhteistyötä tehdään tiiviisti jo
rahoituksen saaneen eAMK-hankkeen kanssa.
SOTE-PEDA 24/7-hankkeessa kehitetään sote-alan korkeakoulutukseen tulevaisuuden
digi-sote e-osaamisen määrittely ja luodaan kansalliselle
korkeakouluverkostolle yhteisiä opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja
oppimisympäristöjä. Hanke vastaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan
korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Lisäksi SOTE-PEDA
24/7 –hankkeen tavoitteena on:
• Vahvistaa eri alojen opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisten monialaista
osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) digitaalisten palvelujen ja
rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa sekä yhteiskehittämisessä.
• Luoda digitaalinen living lab oppimisympäristö joka toimii 24/7
-periaatteella hyödyntäen eAmk hankkeen luomia pohjaratkaisuja,
Kanta-palveluissa olevaa verkkokoulua sekä avoimia virtuaaliympäristöjä. Näin
mahdollistetaan yhteisten monialaisten opintojaksojen tuottaminen joustavalla
nano-oppimisen mallilla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä sekä
kansallisesti että kansainvälisesti, huomioiden osallistujien osaamistasot
niin, että he saavuttavat oman EQF -tasonsa mukaista oppimista.
• Tuottaa helposti käytäntöön sovellettavia pedagogisia malleja ja sisältöjä
monialaisen digi-sote-osaamisen vahvistamiseksi nano-oppimisen ideologian
mukaisesti.
• Muodostaa tulosten levittämiseksi ja juurruttamiseksi tutor-opettajien
verkostoja.
• Määritellä sote-digi-osaaminen ja digitalisoituvan sote-järjestelmän
johtamis- ja kehittämisosaaminen perustuen olemassa oleviin määritelmiin sekä
peilaten asiantuntijoiden tulevaisuuden visioihin, ja käydä tarvittavia
neuvotteluja korkeakoulujen eri koulutuksien opetussuunnitelmista vastaavien
asiantuntijoiden kanssa, jotta SOTE-PEDA 24/7:ssä tuotetut osaamiskuvaukset
vaikuttavat eri alojen opetussuunnitelmiin.
• Luoda sote-digi ja sote-digi -palvelujen johtamis- ja kehittämisosaamisen
osaamismerkkijärjestelmä niin opiskelijoille, opettajille, kuin työelämän
edustajille yhteistyössä tarvittavien toimijoiden kanssa hyödyntäen eAmk:n
tuottaman ja jo aikaisemmin olemassa olevien osaamismerkkijärjestelmien
ominaisuuksia.
• Luoda monialaisen oppimisen ja kehittämisen yhteisö, joka on aktiivisessa
vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa niin maakunnallisesti, kansallisesti
kuin kansainvälisesti. Tällä vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ja
opettajien työelämä- ja yrittäjävalmiuksia esimerkiksi nopeiden kokeilujen
avulla huomioiden kansalaisten saaman palveluneuvonnan ja -ohjauksen merkitys
ja palveluprosessien muuttuminen sekä digitaalisen transformaation muovaamat
uudenlaiset eettiset toimintamallit sote-ekosysteemeissä.

Hemsida: http://sotepeda247.fi/

RESULTAT:
Slutseminarium: 6.10.2020 klo 9–15, på Zoom

Projektets resultatrapport:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352815/Laurea%20erillisjulkaisu_Va
hvista%20SoteDigi-osaamistasi%20247.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Parter:
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Karelia ammattikorkeakoulu Oy
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu– Vasa yrkeshögskola Ab
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Yrkeshögskolan Novia

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare: Laurea

Projektledare: Sirkku Säätelä

Samarbetspartners: Laurea Amk, Metropolia, Lapin ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, JAMK, Savonia, Diakonia, HAMK, Itä-Suomen Yliopisto, KAMK, Karelia, Lahden AMK, Oulun AMK


Hemsida