SODI4.0 - Smart Ostrobothnia Digital Industry 4.0

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 15.9.2023 - 28.2.2025

Innehåll: Förbättring av förutsättningarna för forskning och innovation samt ibruktagande
av avancerad teknik.
Ändamålet är att utveckla kompetensen i regionen så att den motsvarar
kompetensbehovet bland företagen. Det sker genom tillämpning att planera,
modellera, utveckla samt bygga en robotcell innehållande en robot och ett
Flexibelt Materiallager System (FMS) som är integrerat tillsammans med hjälp av
automation till en fungerande helhet, som exempel på hur det kan göras och
appliceras inom industrin. Robotcellen skall kunna bokas och användas på
distans och visualiseras med hjälp av VR teknologi. Processen skall
dokumenteras och öppet delas med industri och företag med intresse för
utveckling av produktionprocesserna med robotceller och högre automationsgrad
innehållande bl.a. IoT-teknik, kameror och sensorer, i en trygg och cybersäker
driftsmiljö.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare: Novia

Projektledare: Sören Mattbäck

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu, VAMK