SEMPRE - Social Empowerment in Rural Areas (EU-BSR)

Interreg Baltic Sea Region


Period: 20.11.2015 - 26.3.2021

Innehåll: Projektet fokuserar på verktyg och modeller som avser att stärka socialt
utsatta grupper bosatta i glest befolkade områden i Östersjöregionen.
Projektets olika parter fokuserar på olika utsatta grupper i samhället och
utför mikroprojekt som avser att stärka den utsatta gruppen. Verktyg för
stärkande av utsatta gruppers situation utvecklas, implementeras genom
mikroprojekt och utvärderas i samarbete med lokala nätverk som initieras inom
projektet (Local Empowerment Network) och genom transnationellt samarbete
mellan parterna i SEMPRE-projektet. Yrkeshögskolan Novia fokuserar på äldre
hemmaboendes situation på landsbygden i Österbotten och Yh Novia är ansvariga
för WP 5 dvs evaluering. SEMPRE-projektet delfinansieras av Europeiska Unionens
Baltic Sea Region programmet 2014-2020 (Europeiska Regionela Utvecklingsfonden)
med 3 827 788,48€ och även av Arbets- och näringsministeriet i Finland.

SEMPRE aims to equip social service providers in rural areas of the Baltic Sea
Region with better tools for service innovation. These tools are based on the
idea of empowerment and end-user involvement, which means that their purpose is
to give people in rural areas – especially those belonging to vulnerable groups
– a better say in their future and to strengthen their ability to get involved
in social innovation processes. SEMPRE is part-financed by the Interreg Baltic
Sea Region Programme 2014-2020 (European Regional Development Fund) of the
European Union.

RESULTAT:

Handböcker och policyrekommendationer hittas på projektets hemsida
www.sempre-project.eu även på svenska.
Finansiärens presentation av projektet hittas under BSR-hemsida:
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/

BSR projektbiblioteket, där 4 av Sempre-projektets handböcker publiceras,
hittas här:
https://projects.interreg-baltic.eu/search.html?tx_bsrpprojectdb_db%5Bdemand%5D%
5Btype%5D=outputs&cHash=0aadfca076b32035d94497c7da1a2047


Interreg BSR-projekt. Novia: Fokus på äldres resursförstärkande åtgärder genom
mikroprojekt. 16 parter i 8 länder:
Diaconie of Schleswig-Holstein(DE),
KDA(DE),
Academy of Economics (DE),
Novia University of Applied Sciences (FIN),
University of Jyväskylä/Kokkola University Consortium (FIN),
Diaconal Centre Liepaja (LV),
University of Latvia (LV),
Lutheran Diaconia (LT),
Estonian Evangelical Lutheran Church (EE),
Foundation for Social Action (EE),
PERITA (PL),
Coompanion Norrbotten (SE),
Sunderby Folk High School (SE),
Nordregio (SE),
University College South Denmark (DK),
REM-consult (DE)
Vidzeme University of Applied Sciences (LV)

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa

Finansiärer: Interreg - Baltic Sea Region, Arbets- och näringsministeriet (TEM)

Projektägare: Diaconie of Schleswig-Holstein (Diakonisches Werk Schleswig-Holstein) Tyskland

Projektledare: Susanne Jungerstam

Samarbetspartners: 16 parter i 8 länder, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Sverige


Hemsida