Ravinne- ja energiatehokas maatila II - Fånggrödor

Jord och skogsbruksministeriet


Period: 9.3.2017 - 8.6.2018

Innehåll: Projektets övergripande syfte är att förbättra närings- och energieffektivitet
i lantbruket. Alla finska högskolor med agrolog utbildning samarbetar och
fokuserar på olika område som berör användning av näring samt energi på gårdar.
I aktiviteter ingår bla. odlingsförsök, energimätningar, beräkning av
näringsbalanser, informationsspridning. Projektets aktiviteter är så mycket som
möjligt integrerade i skolornas utbildningsverksamhet. YH NOVIAs enhet i
Raseborg förverkligar odlingsförsök med fånggrödor samt fortsätter med
planering av våtmark i samarbete med Västankvarn gård i Ingå.
En fånggröda minskar förlusterna av växtnäringsämnen och hindrar erosionen av
jord. På sikt förbättras markstrukturen och mullhalten ökar. Högre
markbördighet resulterar i högre skördar. Fånggrödan skall medge en
tillräckligt omfattande biomassaproduktion, dock utan att konkurrensen med
stråsäden skall resultera i en lägre kärnskörd. Tio olika fånggrödor (arter och
artblandningar) som etablerats tillsammans med korn förevisas i form av
demonstrationsrutor på Västankvarn gårds område. Korn med insådd av tio arter
respektive artblandningar odlas i form av storrutor (två upprepningar).
Försöksfrågor är följande:Hur mycket biomassa bildar olika fånggrödor a) i
spannmålsgrödan? b) i anslutning till grödans skörd fram till senhösten?
Betingar vissa insådda fånggrödor en skördeminskning i spannmål? För försöken
ansvarar AFD Paul Riesinger, lärare i växtodling.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Jord- och skogsbruksministeriet, -

Projektägare: Hamk

Projektledare: Veronika Bäckman

Samarbetspartners: Hamk