PRECIKEM II - Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk

Period: 1.7.2015 - 22.5.2019

Innehåll: Det huvudsakliga målet med projekt PRECIKEM II är att utveckla metoder för att
minska de sura sulfatjordarnas negativa effekt på vattendrag och kustnära
vatten och därmed möjliggöra ett hållbart användande av dessa jordar i jordbruk
och infrastrukturbyggande. Specifikt eftersträvas i detta projekt följande:

· Nya behandlingsmetoder. De tidigare behandlingarna i
PRECIKEM-projektet med kalciumkarbonat och kalciumhydroxid gav goda möjligheter
att påverka markens pH-värde. Markens oxidations-/reduktionstillstånd påverkar
också förekomstformerna hos bl.a. svavel, och bättre möjligheter att styra
denna viktiga variabel behövs. I det nya projektet söks behandlingsmetoder och
-material där man flexibelt och välkontrollerat styr både pH och
redoxförhållande. Ett material som påverkar markens redoxtillstånd är organiskt
material, t.ex. torv, som har den ytterligare fördelen att det komplexbinder
vissa metaller och därmed minskar deras toxicitet i vatten.

· Ny dräneringsteknik. I PRECIKEM-projektet användes ett konventionellt
reglerat dräneringssystem på försöksfältet på Risöfladan. Det visade sig att
när man pumpar in suspensioner så är flödeshastigheten och trycket som högst i
systemet närmast reglerbrunnen. Längre ut i dräneringssystemets grendiken
sjunker flödet och trycket så pass att marken i närheten behandlas endast i en
mindre utsträckning, vilket också betyder att delar av suspensionen hinner
sedimentera och slamma igen dräneringsrören. En ny teknik skall utvecklas i det
nya projektet där dräneringssystemet optimeras inte endast för dränering utan
också för underbevattning/PRECIKEM-behandling med konstant tryck och flöde i
hela systemet.

· Långtidsuppföljning av tidigare fältförsök. Fältförsök utförda under
det första PRECIKEM-projektet har en effekt på dräneringsvattnet som är
påvisbar under ett antal år framöver. För att få en bra bild av förhållandet
mellan dos och långtidsverkan behövs en uppföljning av tidigare försök, samt
vid behov upprepningar av behandlingar.

· Satsning på mikrobiologin. Det har visat sig att mikroorganismernas
del i oxidationsmekanismerna är betydande. I det nya projektet bör effekten på
markens mikroorganismer tas med från början i bedömningen av nya
behandlingsmetoder.

Projektparter är Yrkeshögskolan Novia (koordinator), Vaasan ammattikorkeakoulu,
Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten. Det dräneringstekniska arbetet
sker i samarbete med ProAgria/Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Exempel på projektaktiviteter i fält och labb finns dokumenterade här:
https://boden.fi/alla-videor/30-novia/31-precikem-ii/240:precikem-ii-provtagning
-4
https://www.boden.fi/kanaler/30-novia/31-precikem-ii

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa

Finansiärer: NTM-centralen

Projektägare: Novia

Projektledare: Sten Engblom

Samarbetspartners: Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten


Hemsida