Partiell migration - Nordiska flyttfåglars respons till klimatförändringen

Svenska kulturfonden


Period: 1.10.2019 - 28.1.2022

Innehåll: Forskningsprojektet granskar klimatrelaterade förändringar i nordiska
flyttfåglars beteendemönster, ekologi och morfologi, samt hur dessa varierar
mellan olika ekologiska grupperingar. I första delprojektet granskas en ny
hypotes, där vi föreslår att en del av de tidigare dokumenterade förändringarna
(t.ex. tidigare flyttning, tidigare häckning, kortare vingar) i själva verket
beror på genflöde, som orsakas av riktad dispersal, i och med att
utbredningsområdena förflyttats norrut. Eftersom förflyttningen av
utbredningsområdena varierar mycket mellan arter, kan vi relatera dokumenterade
förflyttningar i utbredningsområden till övriga dokumenterade trender som antas
bero på klimatet. I andra delprojektet skall vi med hjälp av en för ändamålet
skräddarsydd statistisk modell granska tidstrender och mellanårsväxlingar i
andelen flyttande individer, hos s.k. partiella migranter, arter där en del av
populationen flyttar medan resten övervintrar på sina häckningsområden. Vi
jämför mönster mellan ekologiska grupper och försöker bena ut vilka
miljöfaktorer verkar viktigast i regleringen av flyttningsbeteendet hos dessa
arter. Arbetet baserar sig på analys av existerande nationella
uppföljningsmaterial från Finland och Sverige.

Projektet är placerat vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg i Forskarkollegiet
inom bioekonomi och leds av Specialforskare Andreas Lindén. Med finansiering
från Svenska kulturfonden anställs en projektforskare, som är ansvarig
författare i de vetenskapliga produktionerna, under Lindéns handledning.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Andreas Lindén