NP-balans - Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 15.1.2016 - 22.9.2020

Innehåll: Projektets syfte är att tillföra regionen kunskap och kompetens att förädla och
använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. Rötrestens
värde som bionäring ökar när näringsinnehållet är balanserat och anpassat för
den tänkta användningen som gödselmedel. Genom att styra näringsbalansen i
rötresten i enlighet med hur man tänker sig att rötresten skall användas kan
man få en rötrest med för ändamålet anpassad näringsbalans. Växters krav på
näringsbalans varierar mycket, men om näringsbalansen kan anpassas uppkommer
nya och mer precisa sätt att använda rötresten. Överanvändning i samband med
gödsling på åkermark eller i skog kan minimeras och därmed minimeras också
utlakning av växtnäring till vattendrag. I fältförsöken utvärderas växternas
utnyttjande och risk för läckage av näring och oönskade ämnen genom analyser av
växtmaterial, avrinningsvatten och markvatten vilket bidrar till en ökad
beredskap att hantera miljöutmaningar i havs-, kust- och fjällområdena samt
till havet rinnande vattendrag.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Nina Åkerback

Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet SLU


Hemsida