Novia 2Way Development

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.1.2017 - 5.11.2018

Innehåll: Det är uppenbart för alla att tillgången på arbetskraft med relevant utbildning
är en nödvändig resurs för regionens näringsliv.
Däremot är det inte lika uppenbart att den framtida arbetskraften kan vara en
stor resurs för näringslivet redan under studietiden.
Dessutom på ett sådant sätt som samtidigt stärker utbildningens relevans. Detta
projekt strävar till att utveckla ett koncept som
förverkligar dessa två påståenden. Konceptet bygger på att studeranden stöder
näringslivets innovations- och utvecklingsprocesser
genom att utföra projekt som har verkliga beställningar från regionens
näringsliv. Samtidigt får studerandena värdefull erfarenhet av
projektarbete och Novia en bättre inblick i de behov som regionens små och
medelstora företag har. Målsättningen är att denna
verksamhet skall bli kontinuerlig. Det centrala i verksamheten är de uppdrag
som utförs och dessa benämns här som
näringslivsprojekt. För att testa konceptet inventeras regionen på lämpliga
näringslivsprojekt och en plan uppgörs för hur de olika
projekten kan förverkligas med studerandeinsatser, varefter
näringslivsprojekten utförs. Utfallet utvärderas och en plan uppgörs för
hur verksamheten skall fortgå efter projekttiden. Dokumentationen av detta
utgör projektets viktigaste resultat.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund, VASEK

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: John Dahlbacka