Notio 2

AMI Alands Musikinstitut Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.8.2019 - 31.5.2023

Innehåll: I augusti 2018 genomfördes en forsknings och utvecklingsresa till New York
University, där fokus riktades på utveckling av metoder och applikationer samt
möten med ledande forskare, utvecklare och nyckelpersoner inom branschen. Fas 1
av projektet sträcker sig fram till maj 2019 varvid fas 2 tar vid. Intresset
för metoderna och materialet är redan stort och projektet har fått inbjudan av
flertalet konferenser och institutioner t.ex workshop SAE Malmö 2019,
konstuniversitetet i Wien, workshop NYU New York och Meludia i Frankrike. Fas 2
(hösten 2019 till våren 2021) koncentrerar sig på färdigställande av
applikationer och material, samt presentation och implementering av metodiken i
musikutbildningens olika plan. Fas 2 innehåller även ett fördjupat
internationellt samarbete som blir ett kontaktnät för utbildningsaktörerna inom
områden för musikpedagogik.

Målsättningen är att man på en bred bas ska kunna höja kunskapen inom det
musikteoretiska på alla utbildningsplan.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobsta

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, ÅMI (Ålands Musikinstitut), Svenska Österbottens Kulturfond

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Mats Granfors