Morgondagens skärgårdskvinnor - (Nordiska skärgårdssamarbetet)

Period: 29.9.2017 - 15.3.2019

Innehåll: Nordiska skärgårdssamarbetet startade upp projektet "Morgondagens
skärgårdskvinnor " i slutet av år 2016. Projektet genomförs i samarbete med
Finlands Migrationsinstitut, Stockholms läns landsting och Yrkeshögskolan NOVIA.

Socionomstudenter har deltagit i utformandet av intervjufrågor och
enkätmaterialet med handledning av expertis från NOVIA och Åbo Akademi.
Intervjuer av enskilda och fokusgrupper samt enkäter har bidragit med en mängd
intressant information som presenteras genom studenternas slutarbeten i maj
2017. Enkäten skall ännu förbättras och sändas ut till en större målgrupp, i
Stockholms, Åbolands och Ålands skärgård.

NSS skall tillsammans med NOVIA, Finlands Migrationsinstitut och Stockholms
läns landsting fortsätta med projektet under år 2017. Då fortsätter en djupare
analys av intervjumaterialet på forskarnivå och mer material hämtas in genom en
enkät, som skickas ut till ett större antal respondenter. NSS kommer att
arrangera flera mindre workshops på lokal nivå. Dels för att få mer information
från invånare och dels för att dela ut resultat som redan finns tillhanda.
Slutprodukten kommer bland annat att bli en verktygslåda för kommuner, som
består av ett sammanfattat material om de faktorer som påverkar val av
boningsort och migration.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: ÅboNunnegatan

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: NSS