Minnovation Lab

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 1.2.2016 - 30.4.2018

Innehåll: I Minnovation Lab löser skolelever det lokala näringslivets verkliga
innovationsutmaningar.

Projektet Minnovation Lab är den första processutvecklande fasen i utvecklingen
av en helt ny typ av innovationsverksamhet i Österbotten och i Norden. Syftet
med projektet är att konceptutveckla en arena för nytänkande
innovationsverksamhet i näringslivet med hjälp av barns gränslösa kreativitet.

Projektet skall ge näringslivet nya perspektiv i sin innovationsverksamhet,
utveckla nya processer för att identifiera och formulera innovationsutmaningar
i företag och dra nytta av den pedagogiska utveckling som sker i skolorna tack
vare den nya läroplanen.

Fokus: företag

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Svenska kulturfonden, Jakobstads handelskammarfond

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Kristian Wikman

Samarbetspartners: Kyrkostrands-Jungmans skola