Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt - LillNAP

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 14.6.2022 - 18.3.2024

Innehåll: Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt är (1.6 2022 – 31.12 2023) är ett projekt
där vi etablerar ett skogsjordbruk enligt alléodlings
principen. Genom skogsjordbruk kan vi främja biologisk mångfald, förbättra
markens bördighet och öka gårdarnas
lönsamhet. Vi utvecklar en metod för att förbättra de ekologiska-, ekonomiska-
och den sociala- situationen inom lantbruket
idag. Etableringen och skötseln av grödorna är grundad på precisionsdata från
växtligheten. Den adaptiva skötseln och
planeringen av insatser för att öka avkastning och bördighet grundar sej på
insamling av helhetsmässigt data från
ekosystemen ovan och under jord, likväl som grödornas tillstånd under
växtperioden. I projektet utarbetar vi en modell för
skogsjordbruk som ger avkastning redan under etableringsfasen. Målet är att
utveckla odlingsmetoder och mekanisering som
möjliggör en verksamhet som är skalbar till gårdsnivå. Målgruppen för projektet
är lantbrukare, särskilt den nya generationen,
men också konsumenter som är intresserade av att stöda hållbara
produktionssystem. Projekt kommer att dra nytta av
befintliga direktförsäljningskanaler som samhällsstött jordbruk (Community
Supported Agriculture – CSA) för att engagera
lokala konsumenter. Denna praxis är särskilt lämpad för en gård i
huvudstadsregionen.

• Med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder visa förbättrade markörer för
markhälsa och fertilitet i slutet av 2023.

• Bygga vidare på befintliga, konsumentgrupper genom direktförsäljningsmodeller
som samhällstött jordbruk (CSA –
community supported agriculture).

• Nå en bred internationell publik av jordbrukare, studerande och medborgare
via Novias FUI och fortbildningsverksamhet,
Novias nätverk och våra samarbetspartners:

• Etablera en positiv och lönsam erfarenhet från småskaliga lantbruksföretag
(trädgård, fruktodling) på en större skala
genom mekanisering.

• Öka kunskapsbasen inom etableringen av trädjordbruk (agroforestry) och
specifikt allé-odling i Nyland

Projektets hemsida URL:

https://www.novia.fi/en/lill-nagels/

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Joshua Finch

Samarbetspartners: Lill-Nägels gård, Rikard Korkman


Hemsida