LAPE-enkät

Period: 27.8.2018 - 15.3.2019

Innehåll: Hösten 2018 genomförs en elektronisk undersökning av servicen för barn, unga
och familjer i Österbotten. Enkäten utförs av Åbo Akademi, Vasa Universitet och
Yrkeshögskolan Novia i samarbete med LAPE Österbotten, och riktar sig i första
hand till vårdnadshavare.

Genom att delta i undersökningen får kommunerna värdefull information om
invånarnas erfarenheter om servicen. Resultaten för hela Österbotten
presenteras på regional nivå och behandlas även inom kommunens LAPE-grupp. De
kommuner som samlar minst 40 svar har även möjlighet att ta del av svaren på de
öppna frågorna från just sina invånare.

Programmet för utveckling av barn- och familjeservice (LAPE) har som mål att
skapa gynnsamma uppväxt- och inlärningsmiljöer för barn och ungdomar, samt att
stödja familjevården, i den förändrade miljö som social- och hälsovårdsreformen
och land-skapsreformen medför. LAPE utvecklar service genom att förnya
beröringspunkter-na mellan landskapets och kommunens service.

Med tanke på detta är det av största vikt att barn, unga, familjer och
föräldrar i Österbotten får delge sin syn på vad som redan fungerar bra och på
vad som kunde utvecklas.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: LAPE Österbotten, Åbo Akademi, Vasa Universitet