Kvalitetsutveckling av företagsekonomisk utbildning - (Svenska kulturfonden)

Svenska kulturfonden


Period: 14.3.2023 - 14.3.2023

Innehåll: Målet med projektet är stärka den företagsekonomiska utbildningen på svenska i
Finland genom att fördjupa samarbetet mellan Handelshögskolan vid Åbo Akademi
(HHÅA) och Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska institution. Genom
kvalitetsuppbyggande samarbete kan universitet och yrkeshögskolan dra nytta av
varandras styrkor och gemensamt bygga strukturer som stärker den
företagsekonomiska utbildningen, särskilt studerandes kunnande och kompetenser
samt samarbete i de finlandssvenska kustregionerna.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Hanna Guseff

Samarbetspartners: Åbo Akademi