Kultur och hållbarhet

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 8.6.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Hur kan vi få hållbarhet integrerad i samhället? Hur säkerställer vi att det
finns tillräckligt, för alla, också i framtiden? På vilket sätt kan detta
förverkligas i skärningspunkten kultur- och hållbarhetsfrågor? Projektet vill
utforska vilken roll konsten och kulturen kan ha för att uppnå detta.

Kultursektorns kreativitet och innovationskraft främjar samhällets kapacitet
till nyskapande lösningar för en hållbar utveckling. Konst och kultur kan
synliggöra samtidens och framtidens utmaningar och bidra med kunskap och
metoder för att hantera dem. Konst, litteratur och kulturupplevelser kan lära
oss om utmaningen att leva hållbart. Det här projektet fokuserar därför på
utvecklandet av hållbara kulturupplevelser samt tvärsektoriellt nätverkande och
synliggörandet av möjligheterna i skärningspunkten kultur- och
hållbarhetsfrågor genom information och dialog.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart Österbotten
med hjälp av konst och kultur. Projektet undersöker konstens och kulturens
möjligheter att öka medvetenheten om och intresse för hållbarhetsfrågor.
Projektet vill testa hur ett brett, levande och inkluderande kulturliv på
landsbygden höjer kunskapen om och beredskapen för att leva och agera mer
hållbart.

För att uppnå målen med projektet kommer ett flertal piloter genomföras,
modeller skapas och nätverk etableras i samarbete med företrädare för
offentlig, frivillig och privat sektor.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Svenska kulturfonden

Projektledare: Malin Winberg