Kolinbindning i biomassa genom kombinerad gödsling och underbevattning

Period: 17.1.2023 - 31.12.2023

Innehåll: Ett mångsidigt försöksfält på Risöfladan i Vasa utgör en utmärkt infrastruktur
för olika typer av försök med underbevattning
inom jordbruket. På två delfält finns utöver konventionella täckdiken en
separat injektionsslinga som ligger ca 60 cm under
markytan, och därmed ca 50-60 cm ovanför dräneringen. Injektionsslingan kan
utnyttjas för underbevattning men också för en
effektiv injicering av lösta näringsämnen såsom ammoniumkväve. Preliminära
småskaliga försök har visat sig att näring
injicerad på detta djup är växttillgänglig. Resultaten från de småskaliga
försöken visar på en ökad skörd av både spannmål och
vall. Dessutom fördubblades vallväxternas rotmassa vilket innebär att en
väsentligt ökad mängd av atmosfärens koldioxid har
bundits i växtbiomassa i marken. I projektet kommer pilotförsök i praktisk
skala att utföras med injicering av utspädd urin och
jämföras med enbart underbevattning. Skördens och rötternas biomassa mäts i
slutet av växtsäsongen, och dräneringsvattnets
innehåll av näringsämnen kommer att följas under projektet.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Projektägare: Novia

Projektledare: Sten Engblom

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola, VAMK, Åbo Akademi